Jesteś tutaj > Aktualności Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2020 r.
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

osoba niepełnosprawna Opublikowano dn. 21-08-2020

Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2020 r.

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gmina Bełżyce informuje,iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

"Opieka wytchnieniowa- edycja 2020r. który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

ODBIORCY PROGRAMU

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi; poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.zm), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
 
Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

 

REALIZACJA PROGRAMU

 

 1. Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
 2. W roku 2020 ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
 3. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
 4. Gmina Bełżyce kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa-edycja 2020, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.
 5. Kolejne zgłoszenia potrzeb usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

 

 1. Aktualne (w przypadku dzieci do 16 r.ż.) orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Aktualne (w przypadku osób dorosłych oraz dzieci powyżej 16 r.ż. ) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
 3. Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020 (w sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze ) – załącznik nr 8 do Programu – do pobrania
 4. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM załącznik nr 7 do Programu – uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka - do pobrania

 

Ważne ! Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności !

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

 1. Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2020 r.
 2. Karty zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w :

 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach  24-200 Bełżyce ul. Fabryczna 2 b ( III piętro)

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Informacji szczegółowych udziela: Dział Pomocy Środowiskowej – p. Anna Michalczak tel. 81-517-24-68

 

Ikona docProgram opieka wytchnieniowa edycja 2020r., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [148.50 KB]

Ikona docxZałącznik 1 - Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg. zmodyfikowanej skali. , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.22 KB]

Ikona docxZałącznik 2 - Karta- zgłoszenie do Programu "opieka wytchnieniowa" edycja 2020r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.03 KB]

 

 

 

 

 

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji