Jesteś tutaj > Aktualności Resortowy Program Ministra Rodziny I Polityki Społecznej
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski Opublikowano dn. 31-05-2021

Resortowy Program Ministra Rodziny I Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 r.

Gmina Bełżyce informuje, iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania -208.080,00 zł
Całkowita wartość – 208.080,00 zł

CEL PROGRAMU:
Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

ODBIORCY PROGRAMU:
Program kierowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA  USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:
1.Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
    a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
    b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
    c) załatwianiu spraw urzędowych;
    d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
    e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
    f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej1).
2. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz.1876 z późn. zm.), usługi finansowane
w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

3. Czas trwania usług asystenta:
a) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę  7 dni w tygodniu,
b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
c) limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
d) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

4. Usługa formie opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach w/w limitu jest bezpłatna.

5. Gmina przyznaje usługę opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na wniosek osoby lub jego opiekuna prawnego na podstawie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik   do programu-  do pobrania.

6. Kosztem niekwalifikowanym programu jest opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu;

EFEKTY PROGRAMU:
    • ograniczenie skutków niepełnosprawności
    • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność
    • ograniczenie poczucia zależności od innych osób
    • maksymalne, możliwe do zrealizowania usamodzielnienie osoby z niepełnosprawnością
    • rozwój poczucia sprawstwa, decydowania o sprawach dla siebie ważnych i istotnych oraz kreatywności w działaniu.
    • wzrost motywacji do samodecydowania i samorealizacji w dążeniu do stawianych sobie celów
    • integracja ze środowiskiem lokalnym.
    • wzrost szans na równy dostęp do informacji, komunikacji, usług opieki zdrowotnej, rehabilitacji
    • realizacja zainteresowań i pasji
    • podniesienie poziomu bezpieczeństwa i podmiotowości

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
1. Nabór do Programu prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2021 r.
2. Karta zgłoszenia ( wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności lub równoważnym) do programu przyjmowana jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach 24-200 Bełżyce ul. Fabryczna 2b (III piętro) tel. 81 517-24-68

Do pobrania:
1) Program MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 (otwórz>>)
2) Karta zgłoszenia (załącznik nr 8) (otwórz>>)


 Autor: OPS Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji