Jesteś tutaj > Aktualności Resortowy Program Ministra Rodziny I Polityki Społecznej
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski Opublikowano dn. 31-05-2021

Resortowy Program Ministra Rodziny I Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” -edycja 2021 r.

Gmina Bełżyce informuje, iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r. który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 171.360,00 zł
Całkowita wartość inwestycji -171.360,00 zł

CEL PROGRAMU
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;

ODBIORCY PROGRAMU
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego ), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

REALIZACJA PROGRAMU
1.  Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w  miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
2. W roku 2021 ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
3. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
4. Gmina Bełżyce kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2021
5. Kolejne zgłoszenia potrzeb usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej.
6. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

EFEKTY PROGRAMU
Dzięki Programowi „Opieki wytchnieniowej” osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA
1. Aktualne (w przypadku dzieci do 16 r.ż.) orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Aktualne (w przypadku osób dorosłych oraz dzieci powyżej 16 r.ż. ) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
3. Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 (w sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument ten  powinien zostać  uzupełniony niezwłocznie  w terminie  nie dłuższym niż  3 dni robocze ) – załącznik nr 8 do Programu
4. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali  FIM załącznik nr 7 do Programu – uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka - do pobrania
Ważne ! Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności !


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
1. Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2021 r.
2.Karty zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w :
Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach  24-200 Bełżyce ul. Fabryczna 2 b ( III piętro)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 tel.81 517-24-68
Do pobrania:
1) Program MRIPS „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021
2)Wzór karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM (załącznik nr 7 do Programu)
3) Wzór karty zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 (załącznik nr 8 do Programu)


Autor: OPS Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji