Jesteś tutaj > Aktualności RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „Posiłek w szkole i w domu” - na lata 2019-2023
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika przedstawia flagę Polski i Godło Rzeczypospolitej, pod spodem Orzeł z godła Polski z napisem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Poniżej znajduje się czarny napis: RESORTOWY PROGRAM  MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „Posiłek w szkole i w domu” – na lata 2019-2023 Opublikowano dn. 21-03-2022

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „Posiłek w szkole i w domu” - na lata 2019-2023

Gmina Bełżyce informuje, iż przystąpiła do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Posiłek w szkole i w domu” – na lata 2019-2023 – edycja 2022

Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację zadania – dotacja celowa wynosi 108.000,00 zł.

Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2022 r. wynoszą 27.000,00 zł.
Przewidywany całkowity koszt zadania w 2022 r. wynosi 135.000,00 zł.
Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

CEL PROGRAMU:
Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponad gimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 1. Posiłku.
 2. Zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
 3. Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Informacje szczegółowe:
Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Bełżycę na podstawie przyjętego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

 • 1 164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 
 • 900,00 zł dla osoby w rodzinie

Niezbędne dokumenty:

 • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego);
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu;
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy;
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.
Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji