Jesteś tutaj > Aktualności Program Czyste Powietrze
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika zawiera logo programu "Czyste Powietrze". Znak składa się z napisu koloru niebieskiego Czyste powietrze zdrowy wybór. Poniżej szary napis Twój wybór!. Poniżej znajdują się loga unijne. Opublikowano dn. 18-06-2024

Program Czyste Powietrze

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Bełżyce - stan na dzień 30.06.2024 r.: Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 334 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 171 Kwota wypłaconych dotacji - 3 413 197,18 zł

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”:

https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

 
W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym zlokalizowanym na terenie gm. Bełżyce wnioskodawcy mają możliwość na bieżąco uzyskiwać wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, jak również maja dostęp do przeszkolonego przez WFOŚiGW w Lublinie pracownika. Poprzez organizację spotkań informujących o zasadach Programu jak również przekazywanie materiałów informacyjnych, mieszkańcy gminy mogą pogłębić swoją wiedzę w zakresie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Bełżyce.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program priorytetowy "Czyste powietrze" jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe.

Weź nawet do 136 200 zł bezzwrotnej dotacji
 
Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła wynosi:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Od 3 styczna 2023 r. w ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe:

 • NAJWYŻSZY poziom dofinansowania przy miesięcznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczającym 1090 zł gosp. wieloosobowe lub 1526 zł gosp. Jednoosobowe;
 • PODWYŻSZONY poziom dofinansowania przy miesięcznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczającym 1894 zł gosp. wieloosobowe lub 2651 zł gosp. Jednoosobowe;
 • PODSTAWOWY poziom dofinansowania przy dochodzie rocznym wnioskodawcy nie przekraczającym 135 000,00 zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami), środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 30.09.2029 r. Wnioski składa się w postaci elektronicznej poprzez aplikację internetową, dodatkowo wydrukowany wniosek opatrzony podpisem należy przesłać do właściwego WFOŚiGW.
 
Dofinansowanie otrzymać można na:

 • Zakup i montaż nowego źródła ciepła;
 • Przyłącze i instalacje wewnętrzne na potrzeby źródła ciepła;
 • Zakup i montaż/modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi;
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej;
 • Ocieplenie ścian  zewnętrznych części podziemnej;
 • Ocieplenie dachu/stropodachu;
 • Ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym;
 • Ocieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną;
 • Ocielenie podłogi na gruncie;
 • Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;
 • Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej -  okien i drzwi balkonowych;
 • Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych;
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła;
 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych;
 • Zakup i montaż  mikroinstalacji fotowoltaicznej;

Dane niezbędne do złożenia Wniosku:

 • Dane osobowe: nazwisko, imię, PESEL, NIP, tel. Kontaktowy, e-mail
 • Imię i nazwisko współmałżonka, PESEL
 • Informacje o przedsięwzięciu: adres budynku, numer księgi Wieczystej w przypadku braku numeru należy dołączyć akt notarialny), numer działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, rok wystąpienia o zgodę na budowę, powierzchnia całkowita budynku (m2).
 • W przypadku Beneficjentów ubiegających się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania należy dołączyć do wniosku zaświadczenie o dochodach wydane przez CUS (zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku a najpóźniej wydane w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).

Kalkulator dotacji pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji, pomaga sprawdzić, jaką dotację możemy uzyskać z programu „Czyste Powietrze" i czy tym samym stać nas na przeprowadzenie inwestycji o określonym zakresie rzeczowym.
 
Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ , pozwala obliczyć ile materiału i o jakich parametrach potrzebujemy na docieplenie budynku.
 
Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): www.lista-zum.ios.edu.pl


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji