Jesteś tutaj > Aktualności Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika zawiera herb Gminy Bełżyce, pośrodku żółty napis Gmina Bełżyce. Opublikowano dn. 07-03-2023

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Burmistrz Bełżyc zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku.

Celem naboru jest wyłonienie kandydata na członka komisji konkursowej, osoby wskazanej przez organizację pozarządową, która jest zainteresowana udziałem w pracach komisji konkursowej, mającej za zadanie ocenę ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa.
 
Praca w komisji konkursowej jest nieodpłatna. Za udział w pracach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji konkursowej odbywają się w Urzędzie Miejskim w Bełżycach w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30.
 
Termin składania dokumentów
  1. Zgłoszenia kandydatury osób do komisji konkursowej należy składać na piśmie – na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.belzyce.pl lub w Urzędzie Miejskim w Bełżycach (Biuro Obsługi Klienta – parter).
  2. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dostarczyć pocztą lub osobiście (decyduje data wpływu koperty z formularzem zgłoszenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Bełżycach) na adres: Urząd Miejski w Bełżycach ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce z dopiskiem na kopercie „Komisja konkursowa – 2023 rok” w terminie do dnia 15 marca 2023 roku (włącznie) do godz. 15.30.

Pełna treść ogłoszenia (otwórz)


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji