Jesteś tutaj > Gmina Uzależnienie i przemoc w rodzinie Alkoholizm Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełżycach
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes

Alkoholizm

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełżycach

Podstawy funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełżycach

Artykuł 41 w szczególności ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zasady powoływania i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych (Art. 18 ustawy ust. 8), opiniują również wnioski o zezwolenia na ich sprzedaż, pod kątem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy (Art. 18 ustawy ust. 3a).

 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełżycach

  1.  Wojtachnio Marzena – przewodnicząca GKRPA
  2.  Dziadura Ryszard – członek GKRPA
  3.  Palczewska – Chrześćjan Aleksandra – członek GKRPA
  4.  Poleszak Marcin – członek GKRPA
  5.  Chmielewski Krzysztof – członek GKRPA
  6.  Wójciak – Niewęgłowska Marta – członek GKRPA
  7.  Sito Wojciech  – członek GKRPA
  8.  Dobrowolski Mariusz – członek GKRPA

 

 

Dane kontaktowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełżycach

24-200 Bełżyce ul. Lubelska 3 (II piętro, pokój nr 26)

tel. 81 517-25-79

 

Postępowanie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

Przebieg postępowania o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełżycach prowadzi sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wyłącznie wobec osób mieszkających na terenie gminy Bełżyce.

Komisja działa na podstawie artykułu 24, 25 i 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (z poźn. zmianami).

Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 25. Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

Art. 26. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

Wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego składa się w  siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełżycach (Urząd Miejski w Bełżycach (II piętro, pokój nr 26) ul.Lubelska 3.

Wezwania na posiedzenia są wysyłane drogą pocztową. Osoba, której postępowanie dotyczy, otrzyma wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zalecane jest, aby zgłaszany odebrał osobiście tę przesyłkę. Wnioskodawca i podani przez niego świadkowie również otrzymają zawiadomienie listem poleconym. Istnieje możliwość, na prośbę wnioskodawcy, aby świadkowie wezwani byli na inną godzinę niż osoba z problemem alkoholowym.

Posiedzenia komisji dot. rozmów motywacyjnych odbywają się w godzinach od 9.00 do 15.30, na ogół w 3-osobowych składach. Czas oczekiwania od momentu złożenia wniosku do jego rozpatrzenia zależy od ilości składanych wniosków, zazwyczaj wynosi od dwóch do czterech tygodni.

• Nie zgłaszanie się osoby nadużywającej alkoholu na posiedzenia Komisji nie wstrzymuje biegu sprawy.

• Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Komisji o zaistniałych zmianach dotyczących osoby, wobec której toczy się postępowanie.

Komisja osobie z problemem alkoholowym, proponuje podjecie dobrowolnego leczenia odwykowego, jeżeli oferta zostaje przyjęta, postępowanie może zostać zawieszone na ustalony okres. W razie niepodjęcia leczenia lub jego przerwania, wnioskodawca powinien jak najszybciej powiadomić Komisję.

Jeżeli zgłoszona osoba utrzymuje, że nie ma problemu alkoholowego i nie wyraża chęci podjęcia leczenia odwykowego, zostaje skierowana na badania do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, do których ma się zgłosić w wyznaczonym w piśmie terminie (skierowanie na badanie doręczane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Badanie przeprowadza dwóch biegłych specjalistów terapii uzależnień lekarz psychiatra i psycholog, którzy mają ustalić, czy badana osoba jest uzależniona od alkoholu, jeżeli tak, to jakiego wymaga leczenia, stacjonarnego (w szpitalu) lub niestacjonarnego (w przychodni). Komisja po otrzymaniu opinii potwierdzającej uzależnienie od alkoholu, kieruje wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu do Sądu Rejonowego wraz z opinią biegłych. Postępowanie prowadzi właściwy wydział rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, które kończy się wydaniem postanowienia. Postanowienie sądu zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego obowiązuje 2 lata, w niektórych przypadkach leczenie poddane jest nadzorowi kuratora sądowego.

Do pobrania

 

Ikona docWniosek o skierowanie na leczenie odwykowe, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [34.50 KB]


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji