Jesteś tutaj > Gmina Uzależnienie i przemoc w rodzinie Alkoholizm Dla sprzedawców napojów alkoholowych
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes

Alkoholizm

Dla sprzedawców napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Warunkiem uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest pozytywna opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełżycach co do zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.

Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jedynie pod kątem ich zgodności z uchwałami Rady Miejskiej co ich usytuowania.

Art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r.

Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2.

Kontrole punktów sprzedaży

Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja przeprowadza również interwencje, po uzyskaniu zgłoszenia o nieprawidłowościach związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych. Członkowie ww. zespołu w trakcie kontroli i interwencji podejmują działania edukacyjne skierowane do przedsiębiorców oraz sprzedawców.

Art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r.

Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji