Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Gospodarka nieruchomości mieniem Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Gospodarka nieruchomości mieniem

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

NAZWA SPRAWY:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego – I piętro, pok. nr 11

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Agnieszka Złocka Tel. 81 5172891 e- mail: azlocka@belzyce.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie decyzji administracyjnej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek użytkownika wieczystego, bądź w przypadku współużytkowania – wszystkich współużytkowników wieczystych Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z księgi wieczystej
 2. aktualny wypis z ewidencji gruntów
 3. dokumenty uzasadniające udzielenie bonifikaty - oświadczenia o uzyskanych dochodach brutto z gospodarstwa domowego za drugie półrocze roku poprzedzającego złożenie wniosku wraz z załącznikami (dotyczy ostatniego półrocza roku poprzedzającego rok składania wniosku):
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach,
  • zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach,
  • zaświadczenie ZUS lub odcinki emerytury,
  • zaświadczenie ze szkoły, studiów (dot. osób w wieku 16 – 25 lat).
 4. dowód wpłaty opłaty skarbowej

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

Sprawę załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, s sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

OPŁATY:

zaliczka na poczet wyceny nieruchomości 400,00 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie 10,00 zł dowód jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku opłata za przekształcenie ustalona w decyzji

ODWOŁANIE:

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

DO POBRANIA:

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz.1459 z późn.zm.) - data ostatniej zmiany z 2009 r. Nr 206, poz. 1590.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.) - data ostatniej zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) - data ostatniej zmiany z 2010 r. Nr 40, poz. 230.

INFORMACJE DODATKOWE:
Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić:

 • osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 13 października 2005 roku, użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych - a także osoby fizyczne będące następcami prawnymi tych osób,
 • w przypadku nieruchomości obciążonej prawem użytkowania wieczystego na rzecz jeszcze innych osób fizycznych z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości występują wszyscy współużytkownicy wieczyści,
 • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz osoby, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy - a także osoby fizyczne i osoby prawne będące następcami prawnymi tych osób,
 • w przypadku osób, będących właścicielami lokali, z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości występują wszyscy użytkownicy wieczyści,
 • spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości można występować do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wprowadza zasadę odpłatności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalane będą:
 • Na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego według stanu na dzień sprzedaży, tj. na dzień przekształcenia,
 • Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną przez rzeczoznawcę majątkowego według stanu na dzień sprzedaży, tj. na dzień przekształcenia,
 • Występujący z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ponoszą koszty sporządzenia operatu szacunkowego, na podstawie którego zostanie ustalona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • Opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat,
 • Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,
 • Wierzytelność z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową,
 • Osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na jej wniosek, 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę,
 • Osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 roku oraz ich następcom prawnym, organ właściwy do wydania decyzji, udziela na ich wniosek, 50 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • W odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obniża się o 50 %,
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje nieodpłatnie na rzecz użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 roku.

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji