Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Gospodarka nieruchomości mieniem Rozgraniczenie nieruchomości
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Gospodarka nieruchomości mieniem

Rozgraniczenie nieruchomości

NAZWA SPRAWY:
Rozgraniczenie nieruchomości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – I piętro pokój nr 11,

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Krzysztof Chmielewski tel. (081) 517 28 91 e-mail: kchmielewski@belzyce.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji o rozgraniczeniu działek.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. podanie właściciela, współwłaścicieli, użytkownika wieczystego, współużytkowników wieczystych działki,
  2. Załączniki: dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

Burmistrz Bełżyc wydaje decyzję w sprawie rozgraniczenia działek w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku dokumentacji wykonanej przez geodetę uprawnionego. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni.

OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

ODWOŁANIE:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. T. Zana 38C, 20-810 Lublin za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji stronie. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

DO POBRANIA:

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1241
  • Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 roku Nr 45, poz. 453)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ostatnia zmiana Dz. U. z 2010 r. Nr 40 poz. 230

INFORMACJE DODATKOWE:
Opłaty związane z wykonaniem rozgraniczenia przez geodetę ponosi wnioskodawca.


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji