Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Gospodarka nieruchomości mieniem Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Gospodarka nieruchomości mieniem

Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości

NAZWA SPRAWY:
Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – I piętro pokój nr 11,

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Krzysztof Chmielewski tel. (081) 517 28 91 e-mail: kchmielewski@belzyce.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. podanie właściciela, współwłaścicieli, użytkownika wieczystego, współużytkowników wieczystych działki,
 2. Załączniki:
  • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
  • wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
  • postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału działki,
  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  • wykaz zmian gruntowych,
  • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
  • mapa z projektem podziału.
Geodezyjny operat podziału sporządzony przez geodetę uprawnionego przyjęty uprzednio do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zawierający m.in.:

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Burmistrz Bełżyc wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni.

OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

ODWOŁANIE:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. T. Zana 38C, 20-810 Lublin za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji stronie.

DO POBRANIA:

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 92 – 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) ostatnia zmiana Dz. U. Nr 40 poz. 230 ostatnia zmiana Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 268, poz. 2663)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ostatnia zmiana Dz. U. z 2010 r. Nr 40 poz. 230

INFORMACJE DODATKOWE:
Opłaty związane ze sporządzeniem dokumentacji podziałowej przez geodetę ponosi wnioskodawca.


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji