Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Gospodarka nieruchomości mieniem Ustanowienie służebności gruntowej
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Gospodarka nieruchomości mieniem

Ustanowienie służebności gruntowej

NAZWA SPRAWY:
Ustanowienie służebności gruntowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – I piętro pokój nr 11,

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Małgorzata Czerniec tel. (081) 517 28 91 e-mail: mczerniec@belzyce.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Rodzaje służebności:

 1. Gruntowa
 2. Osobista
 3. Przesyłu

Służebność gruntowa, osobista - ustanawia się na wniosek strony na działkach będących własnością Gminy Bełżyce, które nie są drogami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych z dnia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440).

Służebność przesyłu -  ustanawia się na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego (czyli takiego, który prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem urządzeń przesyłowych).

Wniosek załatwiany jest poprzez przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności, którą podejmuje Rada Miejska w Bełżycach.

Po podjęciu Uchwały dokonywana jest wycena prawa służebności, sporządzany protokół uzgodnień, ustalany termin zawarcia umowy ustanowienia służebności w formie aktu notarialnego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o ustanowienie służebności
 2. kopia z mapy zasadniczej z dokładnym zaznaczeniem długości i szerokości w metrach przebiegu służebności (wraz z oznaczeniem numeru i granic działki ewidencyjnej, przez którą miałaby przebiegać służebność oraz z oznaczeniem numerów i granic działki ewidencyjnej wnioskodawcy).
 3. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości na rzecz, której ma być ustanowiona służebność.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym, ustalany indywidualnie w zależności od czasu wykonania wyceny wartości rynkowej służebności przez rzeczoznawcę majątkowego lub jej wspólnego ustalenia przez strony.

OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

ODWOŁANIE:
Nie przysługuje

DO POBRANIA:

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015 poz. 1774 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. 2016 poz. 380 ze zm.)

INFORMACJE DODATKOWE:

 • W toku postępowania wnioskodawca może być poproszony o dostarczenie innych dokumentów lub uaktualnienie istniejących.
 • Jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, konieczne jest dołączenie do wniosku pisemnego, oryginalnego, opłaconego (opłata skarbowa 17,00 zł) pełnomocnictwa.
 • Z tytułu ustanowienia służebności na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia na rzecz gminy wynagrodzenia ustalonego na podstawie wyceny powiększonego o podatek VAT.
 • Wnioskodawca ponosi koszty wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania.
 • Sprawę kończy umowa w formie aktu notarialnego (koszty z tytułu zawarcia ponosi wnioskodawca).

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji