Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa działalności gospodarczej Zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa działalności gospodarczej

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej

NAZWA SPRAWY:

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Osobiście lub przez pełnomocnika:
  Urząd Miejski w Bełżycach Wydział Organizacyjny
  ul.Lubelska 3, 24-200 Bełżyce (pokój nr 6, parter)
  w godz. od 7.30 do 15.30.
 2. Za pośrednictwem poczty (w takim przypadku własnoręczność podpisu na wniosku musi być poświadczona przez notariusza):
  Urząd Miejski w Bełżycach
  ul.Lubelska 3, 24-200 Bełżyce
 3. Elektronicznie na portalu www.firma.gov.pl
  Aby wniosek wysłać elektronicznie bezpośrednio do CEIDG należy, go podpisać przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego.
 4. W trybie anonimowym na portalu www.firma.gov.pl
  Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w dowolnym urzędzie gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek CEIDG-1 - aktualna wersja wniosku CEIDG-1 oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na portalu www.firma.gov.pl w zakładce "Formularze i instrukcje",

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

Brak.

DOKUMENTY DO WGLĄDU:

Dowód osobisty lub paszport.

TERMIN ZŁOŻENIA:

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

 • § Od ręki

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku z portalu internetowego CEIDG.

OPŁATY:

Brak.

 

ODWOŁANIE:

Brak.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 poz.1829 z późn.zm.)

INFORMACJE DODATKOWE:

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.


Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, opłacanego z budżetu, w związku z tym, że sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.


Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.


Zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej należy dokonać na wniosku o zmianę wpisu do CEIDG w zakresie rubryki 26. Zawieszenie wykonywania działalności w formie spółki cywilnej należy odrębnie zgłosić do Urzędu Statystycznego oraz do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zawieszenie wykonywania działalności w formie spółki cywilnej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.


UWAGA! Wszelkie czynności związane ze wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.


Więcej informacji można uzyskać na portalu internetowym:www.firma.gov.pl


UWAGA! Wszelkie czynności związane ze wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.

DO POBRANIA:


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji