Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa działalności gospodarczej Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa działalności gospodarczej

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

NAZWA SPRAWY:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UM Bełżyce – parter, pok. nr 6

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Joanna Marek, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zezwolenie Burmistrza Bełżyc wydawane po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełżycach o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Bełżycach.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (druki do pobrania poniżej lub w pokoju nr 6, parter).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu.
 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy, administratora jeżeli punkt zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym.
 3. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020 poz. 2132)

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

OPŁATY:
Opłatę wnosi się w gotówce w kasie lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy w Nałęczowie Oddział w Bełżycach 83 8733 0009 0015 0499 2000 0130 przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Opłata, o której mowa powyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Niezłożenie ww. oświadczenia skutkuje wygaszeniem zezwolenia. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Opłatę, o której mowa powyżej przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartość, o których mowa powyżej wnoszą opłatę w wysokości podstawowej. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Niedokonanie opłat w ww. terminach, skutkuje wygaszeniem zezwolenia. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

ODWOŁANIE:

 1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie - zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,
 2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DO POBRANIA:

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz.165).
 • Uchwały Nr LVI/373/18 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bełżyce,
 • Uchwały Nr LVI/376/18 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bełżyce,
 • Uchwały Nr LVI/375/18 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Bełżyce.  

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji