Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa podatkowa Udzielenie ulgi podatkowej przez Burmistrza Miasta na wniosek podatnika w formie
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa podatkowa

Udzielenie ulgi podatkowej przez Burmistrza Miasta na wniosek podatnika w formie

NAZWA SPRAWY:
Udzielenie ulg podatkowych przez Burmistrza Miasta na wniosek podatnika w formie:

 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, - odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.

Organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny, na jego wniosek może:

 • odroczyć termin płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (art. 67a §1 pkt 1,2 ustawy – Ordynacja podatkowa).
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną (art. 67a §1 pkt 3 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Odraczanie terminu płatności podatku, rozkładanie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz umarzanie zaległości podatkowych, lub odsetek za zwłokę na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego – I piętro, pok. nr 12, 13, 15

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Hanna Sulenta, Małgorzata Obel, Iwona Bednarczyk, Piotr Gradowski tel. 81 516-27-38, 516-27-65

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie decyzja lub postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, lub postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę.
  2. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.
  3. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku.
  4. Formularz informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  5. Oświadczenie o działalności rolniczej.
  6. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
  7. Oświadczenie o stanie majątkowym.

Do podania załącza się:
Dotyczy osób fizycznych:

 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, z którymi związana jest pomoc de minimis
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy innej niż de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów, z którymi związana jest pomoc de minimis
 • udokumentowanie dochodów podatnika, jego współmałżonka oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących i prowadzących z nim gospodarstwo domowe, które może mieć formę:
  • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów za ostatnie 3-mce,
  • odcinki renty, emerytury,
  • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, że podatnik zarejestrowany jest jako bezrobotny pobierający zasiłek lub bez prawa do pobrania zasiłku,
  • zaświadczenia o formie przyznanej pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • inne załączniki mające wpływ na udokumentowanie sytuacji materialnej oraz wydatkowanie dochodów podatnika np.: orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej inwalidztwo, zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego leczenia lub karta informacyjna z pobytu w szpitalu, rachunki (za zakupione leki, związane z miesięcznymi kosztami utrzymania; gaz, energia, czynsz, telefon, inne)
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przedłożenie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dotyczy osób prawnych

 • kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy: bilanse, sprawozdania, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę przychodów i rozchodów itp. za rok bieżący oraz dwóch poprzedzających go lat,
 • w przypadku gdy wniosek przedsiębiorcy podlega rozpatrzeniu w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (de minimis, innej niż de minimia) do przedłożenia stosownych formularzy lub oświadczeń w zależności od wnioskowanej pomocy

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić bez żadnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Sprawy szczególnie skomplikowane – do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

OPŁATY:
Nie podlega

ODWOŁANIE:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

DO POBRANIA:

PODSTAWY PRAWNE:

  1. Art. 207, art. 208, art. 165a, art. 169 § 4, art. 67a, art. 67b, art. 67c, art. 57, art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z dnia 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 roku).
  4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007).
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. L 193 z 25.7.2007).
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 53, poz. 354).
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o niedotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413).
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia (Dz. U. Nr 93, poz. 622).
  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 110, poz. 758).
  10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie (Dz. U. Nr 158, poz. 1106).
  11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną ( Dz. U. Nr 116, poz. 734).

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji