Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa podatkowa Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa podatkowa

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

NAZWA SPRAWY:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Finansowy, Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Ewelina Zięba Tel. (81) 516-27-66

Dokumenty do pobrania:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 2. Oświadczenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [57.42 KB]

 3. Uchwała Nr XLVII/554/2021 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymUchwała Nr XLVII/553/2021 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Najważniejsze zmiany dotyczą zmienionej struktury gospodarki odpadami komunalnymi.

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami.

Podstawowa zmiana polega na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości z całej Gminy Bełżyce w większości zwożone były na składowisko miejskie, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Jedynie 5% odpadów stanowiła tzw. selektywna zbiórka oraz odzysk surowców wtórnych.

Od 1 lipca 2013 roku wszystkie zebrane z terenu Gminy Bełżyce odpady komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się przerobić.

Dotychczas to właściciel nieruchomości miał obowiązek zawrzeć umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych działającym na terenie Gminy. To właściciel ponosił koszty wywozu odpadów na rzecz przedsiębiorcy.

Nowelizacja ustawy zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.

 

Co to oznacza dla mieszkańców Bełżyc?


Od dnia 1 lipca 2013 roku to Gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady, prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ich zgodnie z prawem oraz ustala stawki opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W życie wejdzie obowiązkowa dla wszystkich "opłata śmieciowa". Nie jest ważne, ile śmieci wyniesiemy do pojemnika: ile by ich nie było, zapłacimy tyle samo.

 

Jakie zmiany czekają mieszkańców? Jak będzie działał system gminny?

 

 1. Mieszkańcy nie będą indywidualnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie to przejmie Gmina, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bełżyce.
 2. Mieszkańcy będą wnosić na rzecz Gminy Bełżyce tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która pokrywać będzie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Opłata kształtowała się będzie na dwóch poziomach jako opłata podstawowa i opłata obniżona. Opłata podstawowa wyniesie 28.00 zł miesięcznie od osoby a opłata obniżona wyniesie 14.00 zł miesięcznie od osoby.
  Opłatą obniżoną objęci będą właściciele nieruchomości, którzy zgodnie z wymogami będą zbierać selektywnie w prawidłowy sposób odpady komunalne.
  Opłatą podstawową objęci będą natomiast właściciele nieruchomości, którzy nie będą segregować odpadów i wszystkie odpady będą wrzucać do jednego pojemnika.
 3. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości będzie składał do Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłata dla nieruchomości obliczana będzie poprzez pomnożenie ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym przez stawkę z uchwały. Jeżeli właściciel gospodarstwa domowego zadeklaruje, że będzie segregował odpady – wpisuje kwotę 14.00 zł/osobę, natomiast jeśli oświadczy, że nie będzie segregował – mnoży liczbę osób przez 28.00 zł.
 4. Wybór czy mieszkańcy będą oddawać śmieci posegregowane czy zmieszane jest bardzo ważny. Zmieszane śmieci są droższe, segregowane tańsze. Tak będzie we wszystkich gminach.Teoretycznie nie można zadeklarować sortowania śmieci, a później wrzucać wszystko do jednego pojemnika. Odbiorca odpadów ma powiadomić gminę o takim zdarzeniu, a śmieci potraktować jako droższe odpady zmieszane.
 5. Pierwsze deklaracje będą roznoszone i przyjmowane przez pracowników tut. Urząd w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Każdą następną deklarację właściciel nieruchomości,a w przypadku jego braku rzeczywisty użytkownik nieruchomości powinien złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie lub ustalenie obowiązku ponoszenia opłaty.
 6. Dokumentu od gminy nie można zlekceważyć. Niezłożenie deklaracji jest karane tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego Art. 54 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 roku, Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) mówi, że podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
 7. Ponadto w przypadku niezłożenia deklaracji Gmina samodzielnie określa w drodze decyzji wysokość opłaty jaką powinien ponieść właściciel, naliczając dodatkowe koszty sporządzenia decyzji.
 8. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów odbywać się będzie każdorazowo przy odbiorze odpadów przez firmę wywozową. Jeżeli okaże się, że z deklaracji wynika, iż odpady miały być posegregowane i naliczona była niższa stawka, a w pojemnikach będą gromadzone odpady zmieszane (organiczne, szkło, plastik, papier itd.) wówczas odbiorca – nie odbierze odpadów, tylko zgłosi taki fakt do urzędu. Wtedy zostanie naliczona stawka za odpady zmieszane, tj. wg obowiązującej aktualnie uchwały 14.00 zł od osoby. Jeśli właściciel danej posesji nie ma zamiaru segregować odpadów, powinien w deklaracji wpisać stawkę 28.00 zł/osobę.
 9. Rada Miejska w Bełżycach w drodze uchwały podjęła decyzję, że odpady komunalne na nowych zasadach będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (prowadzący działalność gospodarczą, różnego rodzaju instytucje, zakłady pracy itp.), będą zobowiązani tak jak dotychczas posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami uprawnionymi do ich odbioru.
 10. W sytuacji kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmuje zarządca nieruchomości np. SM „ROZWÓJ”.
 11. Od dnia 1 lipca 2013 roku każdy mieszkaniec Gminy Bełżyce będzie miał obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości na nowo ustalonych zasadach, tzn: właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony. Każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do pozbywania się odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości na nowo ustalonych zasadach tzn.: będzie zobowiązany do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia ich w pojemnikach lub workach na następujących zasadach:
  • pojemnik (worek) do zbiórki papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),
  • pojemnik (worek) do zbiórki metalu, tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych,
  • pojemnik (worek) do zbiórki szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła.
 12. Dopuszczać się będzie kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych w kompostownikach przydomowych. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej odpady kuchenne ulegające biodegradacji, a także odpady zielone z ogródków i parków powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np.: poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach lub być zbierane i dostarczane za odpłatnością do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 13. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych nienadające się do odzysku mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne lub jako tzw. frakcja „mokra”.
 14. Zgodnie z ustawą obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych został nałożony na właściciela nieruchomości. Worki na odpady segregowane będą dostarczane przez firmę wywozową.
 15. Częstotliwość odbioru odpadów będzie następująca:
  • W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej: co najmniej raz w miesiącu będą odbierane zarówno odpady zmieszane jaki i selektywnie zbierane,
  • W zabudowie wielorodzinnej : odbiór odpadów prowadzony będzie co najmniej raz na dwa tygodnie zarówno odpady zmieszane jak i zbierane selektywnie.
 16. Ponadto każda Gmina zobowiązana jest zorganizować przynajmniej jeden punt selektywnego zbierania odpadów do którego wszyscy mieszkańcy będą mogli dodatkowo bezpłatnie w ramach funkcjonującego systemu dowieźć zebrane odpady. Na terenie Gminy Bełżyce taki punkt zostanie zorganizowany w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach, ul.Przemysłowa 26, 24 - 200 Bełżyce. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00.
 17. Od dnia 1 lipca 2013 roku to gmina będzie zlecać za nas wywóz odpadów. To oznacza, że dotychczasowe umowy zawarte samodzielnie przez mieszkańców z przedsiębiorstwami muszą być rozwiązane do końca czerwca 2013 roku. Nie wygasną one automatycznie i trzeba je wypowiedzieć z określonym w umowie wyprzedzeniem. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, że od połowy roku będą musieli zapłacić podwójnie: gminie i firmie, z którą mają podpisaną umowę - ostrzega Ministerstwo Środowiska.
 18. Już do dnia 16 lipca 2013 roku każda Gmina jest obowiązana ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, następnie do dnia 16 lipca 2020 roku Gmina obowiązana jest ograniczyć masę przekazywanych odpadów do 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowisko.

 

Nowy system obejmuje wszystkich mieszkańców naszej Gminy dzięki czemu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a zmniejszy się ilość nielegalnych wysypisk odpadów. Wszyscy będziemy mogli żyć w czystym i bardziej przyjaznym środowisku.


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji