Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

NAZWA SPRAWY:
NADANIE NUMERU PESEL OSOBIE OBOWIĄZUJĄCEJ NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Katarzyna Wójtowicz, Nr telefonu (0-81) 516-27-48

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj druk „Wniosek o nadanie numeru PESEL”. 

  Ikona pdfWniosek o nadanie numeru PESEL, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [134.42 KB] 2. Pamiętaj o:
  • ostatnio wydanym dowodzie osobistym lub paszporcie obywatela polskiego, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego o dokumencie podróży cudzoziemca lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo,
  • dokumentach potwierdzających dane zawarte w pkt 3-5 wniosku (jeżeli są dostępne),
  • pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika.
 3. Wniosek złóż w Urzędzie właściwym dla zameldowania na pobyt stały/czasowy, a w przypadku braku meldunku właściwej dla siedziby pracodawcy na terenie Urzędu. Gdy nie można ustalić właściwości miejscowej złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Śródmieście).
 4. Po zakończeniu procedury otrzymasz zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL w formie wskazanej we wniosku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL”.

  Ikona pdfWniosek o nadanie numeru PESEL, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [134.42 KB] 2. Ostatnio wydany dowód osobisty lub paszport obywatela polskiego, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
 3. Dokument potwierdzający dane wskazane w pkt 3-5 wniosku (jeżeli są dostępne).
 4. W przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

OPŁATY:

 1. Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika).

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
DO POBRANIA:

Do Wojewody lubelskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:

 1. Wniosek składa się w formie pisemnej.
 2. Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 3. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
 4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 5. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. Nr 74 ze zm.).Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji