Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Zawarcie związku małżeńskiego
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Zawarcie związku małżeńskiego

NAZWA SPRAWY:
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO /przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w lokalu USC lub poza lokalem USC/

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
ustalenie daty ślubu, sporządzenie zapewnień do ślubu, przyjęcie oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński w lokalu USC lub poza nim, wydanie 1 egz. odpisu aktu małżeństwa

WYMAGANE DOKUMENTY:***
1). w przypadku obywateli polskich
- dowody osobiste do wglądu
2) w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie Sadu Rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenie o zdolności prawnej,
- paszport stwierdzający tożsamość i obywatelstwo

- jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim to należy zapewnić tłumacza

w przypadku chęci zawarcia małżeństwa poza lokalem USC, miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewnić zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników ceremonii – stwierdza to kierownik USC po oględzinach tego miejsca.

*** jeżeli osoby są urodzone poza terenem gminy Bełżyce to należy wcześniej telefonicznie skontaktować się z USC (nr powyżej) w celu wprowadzenia aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
termin oczekiwania na złożenie oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński wynosi miesiąc od złożenia kompletu dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego

OPŁATY:
- za sporządzenie aktu małżeństwa – opłata skarbowa - 84,00 zł, za ślub poza lokalem USC – 1000 zł, opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
wniosek do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

PODSTAWY PRAWNE:

  • ustawa z dnia 28.11.2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz.u. poz. 1741, z późn. zm.) ,
  • ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy/ tekst jedn. Dz.U. Z 2012 r., poz.788 z późn.zm/.

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

 

http://www.rcl.gov.pl/


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji