Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Ochrona środowiska-instukcje Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Ochrona środowiska

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

NAZWA SPRAWY:
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:

 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Patrycja Grzegorczyk Tel. 81 516-27-38 e-mail: p.grzegorczyk@belzyce.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie zezwolenia w formie decyzji na świadczenie w/w usług. Fakt niespełnienia wymogów formalnych wniosku stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie wydania zezwolenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć:

 1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 2. Opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów oraz bazy transportowej.
 3. Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej.
 4. Kserokopia dowodów rejestracyjnych samochodów i pojazdów, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności na terenie Miasta i Gminy Bełżyce.
 5. Dokument potwierdzający miejsce parkowania samochodów (stwierdzający prawo do zajmowanego terenu).
 6. Dokument potwierdzający wykonanie mycia i dezynfekcji sprzętu (np. kserokopia umowy).
 7. Dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 8. Oświadczenie, że samochód asenizacyjny spełnia wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 poz.1260) oraz odpowiada warunkom technicznym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617).
 9. Oryginał lub uwierzytelniona kopia potwierdzająca dokonanie opłaty skarbowej.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Do 30 dni.

OPŁATY:
Za zezwolenie – 107 zł. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub na konto tego organu.

ODWOŁANIE:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję (tj. Burmistrza Bełżyc). Odwołanie składa się w sekretariacie (pok. Nr 22) Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni id dnia doręczenia decyzji stronie.

DO POBRANIA:

Ikona docWniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bełżyce. , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [42.00 KB]

Ikona pdfWniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bełżyce. , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [176.15 KB]

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz.1289)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299)

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce.
 2. Burmistrz Bełżyc może odmówić wydania zezwolenia w przypadku gdy:
  1. zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
  2. mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
  3. przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Bełżyc wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
 4. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji