Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Ochrona środowiska-instukcje Zgłoszenie instalacji i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Ochrona środowiska

Zgłoszenie instalacji i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

NAZWA SPRAWY:
Zgłoszenie instalacji i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Inwestycji, Infrastruktury Drogowej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Patrycja Grzegorczyk Tel. 81 516-27-38 e-mail: p.grzegorczyk@belzyce.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie zaświadczenia umożliwiającego instalację i eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb),
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
 • informacje, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Do 30 dni.

OPŁATY:
Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub na konto tego organu W sprawach dotyczących budownictwa mieszkaniowego zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

ODWOŁANIE:
W przypadku wniesienia przez Burmistrza sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc.

DO POBRANIA:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (otwórz>>)

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 152 – 153, art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z dnia 2 lipca 2010
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
 • Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
 • Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji