Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Ochrona środowiska-instukcje Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Ochrona środowiska

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

NAZWA SPRAWY:
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Anna Madejczyk Tel. (81) 516-27-38 e-mail: amadejczyk@belzyce.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie informacji o środowisku i jego ochronie.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

 • Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
 • Termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

OPŁATY:

 • Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bełżycach dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
 • Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie. Ich wartość określają: art. 24 Prawa ochrony środowiska oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.02.2003 roku w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobie uiszczania opłat (Dz.U. z 2003 roku Nr 50, poz. 435 z późn.zm.).

ODWOŁANIE:
Ne przysługuje.

DO POBRANIA:

Ikona odtWniosek o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie., plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [10.79 KB]

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 z późn.zm).

INFORMACJE DODATKOWE:

 

 • Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana ustnie, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
 • Nie udostępnia się informacji jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej oraz nie udostępnia się informacji dotyczących:
  • spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
  • spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczania i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
  • dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska.Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji