Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Ochrona środowiska-instukcje Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Bełżyce
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Ochrona środowiska

Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Bełżyce

NAZWA SPRAWY:
Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Bełżyce

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Anna Madejczyk Tel. (81) 516-27-38 e-mail: amadejczyk@belzyce.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie zezwolenia w formie decyzji na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Bełżyce. Fakt nie spełnienia wymogów formalnych wniosku stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie wydania zezwolenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko rolnika, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę /firmę/, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 2. informacje o odmianie maku, powierzchni uprawy oraz numer działki i położenie, na której będzie prowadzona uprawa maku,
 3. jednostkę kontraktującą,
 4. oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki /makówki/, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.),
 5. oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 i wykroczenia, o których mowa w art. 65 wyżej wymienionej ustawy.
 6. podpis rolnika ubiegającego się o uprawę.

 

Załączniki do wniosku stanowić będą następujące dokumenty:
 • Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokonana w Urzędzie Miejskim w Bełżycach.
 • Umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie Wojewody na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.
 • Wypis z rejestru gruntów oznaczający numer działki ewidencyjnej na której prowadzona będzie uprawa.
 • Faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Do 30 dni.

OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia (decyzji) na uprawę maku niskomorfinowego jest pobierana w wysokości 30 zł. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, zpłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub na konto tego organu tj.: Bank Spółdzielczy w Bychawie - Filia w Bełżycach 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.).

ODWOŁANIE:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję (tj. Burmistrza Bełżyc). Odwołanie składa się w sekretariacie (pok. Nr 22) Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni id dnia doręczenia decyzji stronie.

DO POBRANIA:

Ikona odtWniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku nisko morfinowego., plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [20.92 KB]

Ikona odtWniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [22.22 KB]

PODSTAWA PRAWNA:
Ustaw lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 roku, Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.).

INFORMACJE DODATKOWE:

Uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych podlegają przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 roku, Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.).
 • Zgodnie z tą ustawą uprawy mogą być prowadzone na podstawie zezwolenia burmistrza oraz umowy kontraktacji zawartej przez producenta z podmiotem posiadającym zezwolenie wojewódy właściwego dla miejsca położenia uprawy.
 • Przyznana powierzchnia uprawy maku na rok 2010 dla Gminy Bełżyce wynosi 3, 00 ha. Jednostką, która wyraziła zgodę na prowadzenie kontraktacji maku na terenie Gminy Bełżyce jest Centrala Nasienna w Lublinie, ul. Łęczyńska 5 (tel. 81 746 – 10 – 31).
 • Prowadzący uprawę maku decyzją związany zostanie do:
  • zawarcia umowy kontraktacyjnej z jednostką posiadającą aktualne zezwolenie Wojewody uprawniające do zawierania umów kontraktacyjnych,
  • zabezpieczenia zbioru z uprawy przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie,
  • zniszczenia słomki makowej z uprawy na własny koszt w sposób określony w umowie kontraktacyjnej,
  • zniszczenia w miejscu uprawy resztek pożniwnych w wyniku wykonania odpowiedniego zabiegu agrotechnicznego na warunkach określonych w umowie kontraktacyjnej.

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji