Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Ochrona środowiska-instukcje Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Ochrona środowiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Nazwa Sprawy

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Anna Madejczyk, I piętro, pok. 12, Tel. (81) 516-27-38 e-mail: amadejczyk@belzyce.pl

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej).
Fakt niespełnienia wymogów formalnych wniosku stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie wydania zezwolenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.
 2. Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.
 3. Informacja określająca miejsce i warunki, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.
 4. Dowód opłaty skarbowej.
 5. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

Postępowanie w ww. sprawie wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej. Wydanie zezwolenia następuje w terminie do 30 dni od dnia uzyskania kompletu wymaganych dokumentów.

 

OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 1. od wydania zezwolenia – 82 zł,
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub bezgotówkowo na konto 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce

 

ODWOŁANIE:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję (tj. Burmistrza Bełżyc). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122);
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.     w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687);
 3. Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096)
 4. Część III ust. 44 pkt 2 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

 

DODATKOWE INFORMACJE:
Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

 • amerykański pit bull terier,
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski strużujący,
 • owczarek kaukaski.

Podstawowe wymogi dotyczące utrzymania psów zawiera ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r., poz. 122). Pozostałe obowiązki w zakresie utrzymania zwierząt domowych (w tym psów) zawarte są w prawie miejscowym tj. w Uchwale nr XLVIII/325/18 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżyce (Dz. Urz. WOJ. LUB z dnia 23.03.2018 r. poz 1242) - Rozdział 6 - Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed niezagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Załączniki


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji