Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Ochrona środowiska-instukcje Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części terenie Gminy Bełżyce
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Ochrona środowiska

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części terenie Gminy Bełżyce

NAZWA SPRAWY:
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:

 • Prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części terenie Gminy Bełżyce

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Patrycja Grzegorczyk Tel. 81 516-27-38 e-mail: p.grzegorczyk@belzyce.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie zezwolenia w formie decyzji na świadczenie w/w usług. Fakt nie spełnienia wymogów formalnych wniosku stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie wydania zezwolenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć:

 1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 2. Dokument potwierdzający prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej.
 3. Pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania, wymagany przepisami prawa budowlanego.
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części.
 5. Kserokopia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającej zakład do prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
 6. Kserokopia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającej posiadanie środków transportu do transportu zwłok zwierzęcych i ich części.
 7. Kserokopie dowodów rejestracyjnych środków transportu.
 8. Wykaz urządzeń, narzędzi i środków służących do prowadzenia działalności w zakresie grzebowisk / spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 9. Umowa ze specjalistyczną firmą poświadczająca gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania.
 10. Dokument potwierdzający gotowość odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części lub oświadczenie, że schronisko jest wyposażone w urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych lub ich części.
 11. Oryginał lub uwierzytelniona kopia potwierdzająca dokonanie opłaty skarbowej.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Do 30 dni.

OPŁATY:
Za zezwolenie – 616 zł. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub na konto tego organu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.) – część III, pkt. 41 i pkt. 42 załącznika do ustawy.

ODWOŁANIE:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję (tj. Burmistrza Bełżyc). Odwołanie składa się w sekretariacie (pok. Nr 22) Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni id dnia doręczenia decyzji stronie.

DO POBRANIA:

Ikona pdfWniosek na udzielenie zezwoleń na prowadzenie grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części terenie Gminy Bełżyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [175.27 KB]

Ikona docWniosek na udzielenie zezwoleń na prowadzenie grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części terenie Gminy Bełżyce, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [45.50 KB]

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz.1289)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 Nr 158 poz. 1657).

INFORMACJE DODATKOWE:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce.
2. Burmistrz Bełżyc może odmówić wydania zezwolenia w przypadku gdy:
a) zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
b) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
c) przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Bełżyc wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
4. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji