Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Ochrona środowiska-instukcje Wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bełżyce
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Ochrona środowiska

Wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bełżyce

NAZWA SPRAWY:
Wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bełżyce

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Patrycja Grzegorczyk Tel. 81 516-27-38 e-mail: p.grzegorczyk@belzyce.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, z terenu której zamierza odbierać odpady komunalne.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bełżyce prowadzi Burmistrz Bełżyc. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bełżyce obowiązani są uzyskać wpis do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
W przypadku występowania przez pełnomocnika, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z oświadczeniem

OPŁATY:
50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu),
17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego.

ODWOŁANIE:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję (tj. Burmistrza Bełżyc). Odwołanie składa się w sekretariacie (pok. Nr 22) Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni id dnia doręczenia decyzji stronie.

DO POBRANIA:

Ikona pdfOświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [53.89 KB]

Ikona docOświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [28.50 KB]

Ikona docWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bełżyc, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [40.50 KB]

Ikona pdfWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bełżyc, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [79.47 KB]

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

INFORMACJE DODATKOWE:
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

  1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
  2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji