Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Ochrona środowiska-instukcje Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Ochrona środowiska

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

NAZWA SPRAWY:
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – I piętro, pokój nr 12

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Anna Madejczyk Tel. (81) 516-27-38 e-mail: amadejczyk@belzyce.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Decyzja zezwalająca na usuwanie drzew lub krzewów Decyzja o odmowie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

WYMAGANE DOKUMENTY:

a)  Wniosek zgodnie z art. 83 b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2018, poz. 142) ma zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 • Nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • Obwód pnia drzewa mierzony na wys. 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  • posiada kilka pni – obwód każdego z pni,
  • nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 • Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 • Miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • Projekt planu:
  • nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  • przesadzenie drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia  warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 , w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 • Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Pouczenie: Oświadczenie, o którym mowa w art. 83 ust.1pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

b)  w przypadku, gdy posiadacz nie jest prawowitym właścicielem nieruchomości — zgoda jej właściciela,

c)  w związku z planowaną inwestycją — szczegółowa inwentaryzacja zieleni z zaznaczeniem na planie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia oraz pozwolenie na budowę.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE
30 dni od daty złożenia wniosku, w sprawach wymagających wyjaśnień i skomplikowanych oraz w przypadku dużej liczby wniosków 60 dni

OPŁATY:
Za usunięcie drzew lub krzewów posiadacz nieruchomości ponosi opłaty. Nalicza je i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia. Warto zaznaczyć, że omówione opłaty dotyczą przede wszystkim drzew lub krzewów, które usuwane są na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

OPŁAT NIE NALICZA SIĘ ZA USUNIĘCIE:

 • Drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • Drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • Drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • Drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • Drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • Drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 • Krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
 • Drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 • Drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • Topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • Drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • Drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 • Drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 • Drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Uiszczenie opłat:
Uiszczenie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty, pobierane są odsetki za zwłokę. Jeżeli posiadacz nieruchomości znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może starać się o rozłożenie opłaty na raty lub przesunięcie terminu jej uiszczenia (maksymalnie na 3 lata). Warunkiem jest jednak złożenie do organu administracyjnego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) wniosku przed upływem terminu dla wniesienia opłaty.

KARY:

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

 • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 • zniszczenie drzewa lub krzewu;
 • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

ODWOŁANIE:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

DO POBRANIA:

Ikona docWniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.50 KB]

Ikona docOświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [30.50 KB]

Ikona docOświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego. , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [29.50 KB]

Ikona docZgoda właściciela/współwłaściciela na usunięcie drzewa/drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej wspólną własność, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [24.00 KB]

Ikona docOświadczenie las, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [23.00 KB]

Ikona docZgoda na usunięcie zieleni (składana przez posiadacza niebędącego właścicielem), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [28.00 KB]

Ikona docOświadczenie o przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej) , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [14.50 KB]

 

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 roku  poz. 2134 z) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.).

INFORMACJE DODATKOWE:
Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku dołącza pisemną zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Użytkownik wieczysty nieruchomości występuje z wnioskiem o zezwolenie jako posiadacz nieruchomości i dołącza do niego zgodę Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego będącej właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Jeśli nieruchomość jest własnością gminy, wówczas organem właściwym do rozpoznania sprawy jest starosta. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniąca funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego,  klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

 • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji