Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Ochrona środowiska-instukcje Szacowania szkód łowieckich
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Ochrona środowiska

Szacowania szkód łowieckich

W związku z nowelizacja przepisów w zakresie szacowania szkód powodowanych przez zwierzynę łowną, Burmistrz Bełżyc informuje, że zgodnie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, od dnia 23 sierpnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, oraz przy wykonywaniu polowania w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:

 1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
 2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
 3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich - w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Bełżyce – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

W związku z powyższym należy pamiętać, że po nowelizacji ustawy:

 • wnioski o szacowanie należy składać do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich na terenie gminy Bełżyce,
 • oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku,
 • dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia o terminie dokonania oględzin właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku,
 • szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku,
 • o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
 • niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

 

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez ww. gatunki zwierząt łownych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. W imieniu Skarbu Państwa odszkodowania wypłacane są przez właściwy terytorialnie zarząd województwa. W odniesieniu do zwierząt łownych objętych całoroczną ochroną (obecnie łoś) szacowanie szkód i wypłacanie odszkodowań na terenie obwodów łowieckich leśnych prowadzi Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, natomiast na terenie obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa.

KOŁA ŁOWIECKIE na terenie gminy Bełżyce, dane kontaktowe do zgłaszania szkód:

 1. Koło Łowieckie Nr 34 ,,ORZEŁ”, w Niedrzwicy Dużej, ul. Lubelska 14, 24-220 Niedrzwica Duża – obwód nr 195
 2. Koło łowieckie Nr 75 ,,Darz Bór” we Franciszkowie, ul. A. Mickiewicza 36, 23-100 Bychawa – obwód  213
 3. Koło łowieckie Nr 69 „BAŻANT” w Bełżycach, ul. Zamenhofa 143, 20-453 Lublin – obwód nr 178 i 196
 4. Koło łowieckie Nr 43 „Sarenka-Matczyn”, ul. Żulińskiego 23, 20-706 Lublin – obwód 179 i 197

Do pobrania:

Ikona docWniosek szacowanie szkód łowieckich., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [32.00 KB]


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji