Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Ochrona środowiska-instukcje Przyznawanie dotacji osobom fizycznym przy wymianie lub likwidacji elementów zawierających azbest.
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Ochrona środowiska

Przyznawanie dotacji osobom fizycznym przy wymianie lub likwidacji elementów zawierających azbest.

NAZWA SPRAWY:

Udzielenie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Bełżyce stanowiących własność osób fizycznych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Inwestycji, Infrastruktury Drogowej i Środowiska, Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Patrycja Grzegorczyk Tel. (81) 517-27-38 e-mail: p.grzegorczyk@belzyce.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 1. Udzielenie dofinansowania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami na realizację zadań polegających na pokryciu kosztów związanych wyłącznie z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest powstałych podczas wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków  z terenu Gminy Bełżyce.
 2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji budynków, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. W/w koszty pokrywa w całości wnioskodawca.
 3. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Bełżyce, na której znajduje się budynek,
  z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).
 4. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przez osoby fizyczne, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłasności zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania,
 2. kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa Powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę bądź przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych).
 3. oświadczenie wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71,  poz. 649 z późn. zm.) lub właściciela, że azbest został zdjęty z zachowaniem ww. przepisów (dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych po 06.05.2004r.),
 4. oświadczenie właściciela odpadów o wykonaniu prac polegających na demontażu pokryć dachowych z eternitu przed wejściem w życie ww. rozporządzenia (dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych przed 06.05.2004 r.).
 5. ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z  późn. zm.).

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

Wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków zarezerwowanych w budżecie Gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na dany rok kalendarzowy. Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym będą rozpatrywane w roku następnym.

OPŁATY:
Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne.

ODWOŁANIE:
Nie dotyczy.

DO POBRANIA:

Ikona docWniosek o udzielenie osobom fizycznym dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonych na terenie Gminy Bełżyce, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [52.50 KB]

Ikona docZał. nr 2 Oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz o uprzątnięciu terenu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [31.50 KB]

Ikona docZał. nr 3 Oświadczenie właściciela odpadów o wykonaniu prac polegających na demontażu pokryć dachowych przed 06.05.2004 r., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [32.50 KB]

Ikona docZał. nr 4 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [58.50 KB]

Ikona zipWykaz firm posiadających zezwolenie na wywożenie odpadów zawierających azbest., plik: Rozszerzenie: zip, Rozmiar: [2.21 MB]

PODSTAWA PRAWNA:

 • Zarządzenie Burmistrza Bełżyc w sprawie określenie zasad udzielania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Bełżyce stanowiących własność osób fizycznych na dany rok kalendarzowy.
 • Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku Nr 3, poz. 20 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku Nr 71, poz. 649 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31)

INFORMACJE DODATKOWE:

Usunięcia pokryć dachowych azbestowych dokonuje specjalistyczna firma wybrana przez Gminę w drodze postępowania przetargowego. Koszty kompleksowej usługi wykonania demontażu, utylizacji i transportu odpadów na składowisko ponosi w części właściciel nieruchomości i w części Gmina.


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji