Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Oświata-instukcje Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Oświata

Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

NAZWA SPRAWY:
Wydanie decyzji przyznającej dofinansowanie zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski w Bełżycach ul. Lubelska 3

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Iwona Chmielewska

Informacje dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników
Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 • w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 
Do wniosku pracodawca zobowiązany jest dołączyć m.in.:
 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 2. kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 3. kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 4. oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych
 5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Dodatkowo przypominamy, że § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232 poźn. zm.) zobowiązuje się pracodawców do zawiadomienia Burmistrza o zawarciu umowy o pracę  w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dna złożenia wniosku pod warunkiem, że  pracodawca złoży w terminie wcześniejszym zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego umożliwiającego Urzędowi Miejskiemu w Bełżycach na wcześniejsze złożenie odpowiedniego wniosku na zwrot kosztów kształcenia za młodocianego pracownika.

OPŁATY:
Nie pobiera się opłat- zwolnienie na podstawie art.2 ust. 1 lit. „g” ustawy z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r , poz.1923).

ODWOŁANIE:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc w terminie 14 dni od otrzymania decyzji administracyjnej.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 2. Kopie dokumentów (każda strona) powinny zawierać potwierdzenie zgodności odpisu z oryginałem.

DRUKI DO POBRANIA:

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
 2. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
 4. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 5. Oświadczenie pracodawcy
 6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 
Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji