Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Oświata-instukcje Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2021 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021. Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Oświata

Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

NAZWA SPRAWY:
Wydanie decyzji przyznającej dofinansowanie zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski w Bełżycach ul. Lubelska 3 II piętro pokój 27

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Marcin Olszak, Jarosław Samorek

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie decyzji przyznającej dofinansowanie zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład albo osoba zatrudniona u pracodawcy na umowę o pracę posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach.
 3. Kopie umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 4. Kopie dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy lub dłuższy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
 6. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dna złożenia wniosku pod warunkiem, że pracodawca złoży w terminie wcześniejszym zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego umożliwiającego Urzędowi Miejskiemu w Bełżycach na wcześniejsze złożenie odpowiedniego wniosku na zwrot kosztów kształcenia za młodocianego pracownika.

OPŁATY:
Nie pobiera się opłat- zwolnienie na podstawie art.2 ust. 1 lit. „e” ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.).

ODWOŁANIE:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc w terminie 14 dni od otrzymania decyzji administracyjnej.

DO POBRANIA:

 1. Ikona docWniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [20.50 KB]
 2. Ikona docZawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [16.50 KB]

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 2. Pracodawcy zobowiązani są na podstawie §3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.), do zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o fakcie zawarcia umowy z tym pracownikiem. Do zawiadomienia należy dołączyć kserokopie umowy o pracę potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.
 3. Kopie dokumentów (każda strona) powinny zawierać potwierdzenie zgodności odpisu z oryginałem.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.z 2004 r. Nr.256, poz. 2572 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z 2002 r. Nr 197, poz. 1663, z 2004 r. Nr 200, poz. 2047, z 2005 r. Nr 53, poz. 472);
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808);
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988 ze zm.)
 5. Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046, Nr 74, poz. 649, Nr 108, poz. 905)
 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 20, poz. 171).
 7. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 114, poz. 1195 ze zm.)

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji