Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Oświata-instukcje Dofinansowanie opłat za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia dla nauczycieli
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Oświata

Dofinansowanie opłat za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia dla nauczycieli

Dofinansowanie opłat za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia dla nauczycieli, dla których podstawowym miejscem zatrudnienia jest szkoła prowadzona przez gminę Bełżyce.

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA DOPŁAT:

 1. Uprawnionymi do otrzymania dopłaty do czesnego są nauczyciele, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  są zatrudnieni w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu i posiadają co najmniej status nauczyciela kontraktowego;
 2. uzyskują kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły lub podejmują/ kontynuują/ naukę w celu przekwalifikowania się w związku ze zmianami
  organizacyjnymi w szkole;
 3. podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z  planem doskonalenia nauczycieli;
 4. uzyskali pozytywną, merytorycznie uzasadnioną opinię dyrektora szkoły dotyczącą kierunku kształcenia w zestawieniu z potrzebami szkoły;
 5. nie korzystają z innych źródeł dofinansowania;
  W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony wniosek nauczyciela o dofinansowanie opłat za kształcenie, zaopiniowany przez dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
 2. Oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić rozpoczęcie lub ukończenie danego etapu kształcenia.
 3. Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dowodu opłaty poniesionej z tego tytułu.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE: Obowiązują terminy określone w kodeksie postępowania administracyjnego.

OPŁATY: nie dotyczy

ODWOŁANIE: Decyzje dotyczące wysokości przyznawanych kwot dopłat do czesnego nie podlegają procedurze odwoławczej.

DO POBRANIA:

 1. Wniosek nauczyciela/ dyrektora szkoły o dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli.
 2. Umowa o dofinansowanie czesnego.
 3. Sprawozdanie z wykorzystanych środków na doskonalenie zawodowe.
 4. Regulamin przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
PODSTAWA PRAWNA:
 1. art. 70a ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 z póżn. zm.);
 2. § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. 2019, poz. 1653);
 3. Zarządzenie Nr 13/22 Burmistrza Bełżyc z dnia 26  stycznia 2022 roku  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Bełżyce.

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji