Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Oświata-instukcje Rekrutacja - przedszkole publiczne, oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej, inne formy wychowania przedszkolnego
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Oświata

Rekrutacja - przedszkole publiczne, oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej, inne formy wychowania przedszkolnego

REKRUTACJA

Przedszkole publiczne, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, inne formy wychowania przedszkolnego

 

ETAP I - Kryteria wg ustawy o systemie oświaty

 

(Dz. U. 2015 poz. 2156)

Art. 20c.

1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

 

Informacja nt. dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w pierwszym etapie dostępna jest w przedszkolu oraz szkołach podstawowych, przy których funkcjonują oddziały przedszkolne oraz punkty przedszkolne.

 

ETAP UZUPEŁNIAJĄCY

 

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce:

 
1) realizacja przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, innej formie wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego w szkole podstawowej, na której terenie znajduje się  przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego, do której o przyjęcie wnioskuje kandydat – 2 punkty,
2) praca zawodowa lub nauka rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w trybie dziennym:
a) oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko – 4 punkty,
b) jedno z rodziców – 2 punkty,
3) liczba godzin dziennego pobytu kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, deklarowana we wniosku o przyjęcie – za każdą godzinę ponad 5 godzin – 1 punkt,

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w etapie uzupełniającym stanowią załączniki do Uchwały Nr XVIII/99/16 Rady Miejskiej w Bełżycach.

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Burmistrza Bełżyc z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w  roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce. https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/

 

 

 

Uchwała Nr XVIII/99/16 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce. https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji