Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Oświata-instukcje Rekrutacja - Klasa I szkoły podstawowej
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Oświata

Rekrutacja - Klasa I szkoły podstawowej

REKRUTACJA - Klasa I szkoły podstawowej

 

PRZYJĘCIE DZIECKA MIESZKAJĄCEGO W OBWODZIE SZKOŁY

Do klasy pierwszej bezwarunkowo przyjmowane są dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, tzw. przyjęcie z urzędu.

PRZYJĘCIE DZIECKA MIESZKAJĄCEGO POZA OBWODEM SZKOŁY

* (Dz. U. 2016 poz. 35)

Art. 7. Dziecko, które w latach szkolnych 2015/2016–2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w której obwodzie dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem art. 8.

* Określa się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy  pierwszej  szkoły  podstawowej,  dysponującej  wolnymi  miejscami,  dla  kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę punktów za te kryteria:

  1. realizacja obowiązku szkolnego przez starsze  rodzeństwo kandydata w szkole podstawowej, do której o przyjęcie wnioskuje kandydat - 3 punkty,
  2. praca zawodowa lub nauka rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w trybie dziennym:
  • a) oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko – 4 punkty,
  • b) jedno z rodziców – 2 punkty.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w etapie uzupełniającym stanowią załączniki do Uchwały Nr XVIII/99/16 Rady Miejskiej w Bełżycach.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Burmistrza Bełżyc z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w  roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce. https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/

Uchwała Nr XVIII/99/16 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce. https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji