Jesteś tutaj > Kultura i sport Rejestr instytucji kultury
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021. Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bełżyce, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

  1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
  2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
  3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
  4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
  5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
  6. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  8. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
  9. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
  10. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
  11. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
  12. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
  13. Dokumenty od wnioskodawcy:
   • Wniosek o wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru miejskich instytucji kultury.
   • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty.
  14. Opłata skarbowa w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
  15. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm) na podstawie załącznika do tej ustawy, podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Bełżyc z dnia 1 października 2013 roku

 

Ikona docWzór wniosku o wydanie odpisu z Rejestru instytucji kultury, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [81.50 KB]

Ikona pdfKsięga Rejestrowa Miejskiego Domu Kultury , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [208.72 KB]

Ikona pdfKsięga Rejestrowa Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [205.20 KB]

Ikona pdfRejestr instytucji kultury Miejski Dom Kultury, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [61.11 KB]

Ikona pdfRejestr instytucji kultury Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [87.83 KB]

 

 

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji