Jesteś tutaj > Gmina Miasta partnerskie

Miasta partnerskie

Herb Šaštín-Stráže, SłowacjaŠaštín-Stráže, Słowacja
www.mestosastinstraze.sk

 

W dniu 11 czerwca 2017 roku w Bełżycach Ryszard Góra - Burmistrz Bełżyc reprezentujący Gminę Bełżyce i Jarosław Suchanek - Burmistrz Sastin – Straże ze Słowacji podpisali umowę dotyczącą współpracy pomiędzy miastami partnerskimi.

Podpisanie umowy nastąpiło w czasie trwania obchodów jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich dla miasta Bełżyc.

Umowa zakłada współpracę na płaszczyźnie:

 • współpracy organów samorządowych,
 • przygotowania wspólnych projektów do finansowania w ramach funduszy strukturalnych  UE,
 • współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa, zabytków, zachowania dziedzictwa  kulturowego, tradycji ludowych, rzemiosła ludowego,
 • współpracy w dziedzinie sportu,
 • współpracy  w dziedzinie turystyki, ochrony środowiska,
 • wymiany doświadczeń przedsiębiorców gospodarujących w zakresie: rzemiosła, handlu, usług itp.

 

Herb Šaštín-Stráže, SłowacjaSzczerzec, Ukraina
www.schyrec.com

 

Umowa dotycząca współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Bełżyce z Gminą Szczerzec, rejon Pustomyty, obwód Lwów na Ukrainie została zawarta w 2009 roku. Jej celem były działania zmierzające w kierunku umacniania wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu regionów, identyfikowanie wspólnych kierunków współpracy i ich utrzymywanie na podstawie równoprawnego partnerstwa lu obopólnym korzyściom.

Zakres współpracy obejmuje:

 • wspólne opracowywanie i wdrażanie projektów przy wykorzystaniu środków UE, budżetu Państwa Polskiego i innych organizacji i instytucji finansujących,
 • wspólne inicjatywy w sferach: kultury, edukacji i oświaty, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 • współpracę zmierzającą do poprawy dostępności i jakości infrastruktury społecznej i gospodarczej, z naciskiem na infrastrukturę transportu, energetyki, systemy logistyczne, bezpieczeństwo transportu oraz zaopatrzenie w wodę,
 • ochronę środowiska naturalnego po obu stronach granicy,
 • monitorowanie stanu środowiska naturalnego oraz alarmowanie o stanach szczególnego zagrożenia dla ludzi i zwierząt,
 • wspieranie współpracy i rozwoju podmiotów gospodarczych,
 • wspólne działania mające na celu promocję zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu,
 • rozwój współpracy pomierzy samorządami lokalnymi,
 • wspieranie współpracy organizacji pozarządowych,
 • wspieranie inwestycji z zakresu infrastruktury turystycznej, agroturystycznej oraz usług turystycznych,
 • wspólne inicjatywy w  zakresie promocji regionów.

 

Herb Barand, WęgryBarand, Węgry
www.barand.hu

Miastem partnerskim Bełżyc na Węgrzech jest miasto Barand. Współpraca między miastami została zainicjowana podpisanym w dniu 20.05.1992 roku porozumieniem między Gminą Bełżyce a Gminą Barand o współpracy gospodarczej i wymianie kulturalnej placówek kultury, instytucji artystycznych i stowarzyszeń społeczno - kulturalnych i sportowych.

Współpraca obejmuje:

 • wymianę zespołów artystycznych (muzycznych, teatralnych, folklorystycznych itp.),
 • wymianę zespołów sportowych,
 • wymianę grup działaczy i twórców kultury,
 • wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania kulturą, organizacją i programowanie oraz realizowania imprez kulturalnych,
 • współpraca gospodarcza w zakresie przemysłu rolno - spożywczego,
 • wymiana handlowa.

Umowa dotycząca współpracy pomiędzy Gminą Bełżyce a miastem Barand z Węgier została odnowiona w dniu 11.06.2017 r. w Bełżycach podczas uroczystości obchodów jubileuszu 600 - lecia nadania prawa miejskiego dla miasta Bełżyc. Umowę podpisali Ryszard Góra – Burmistrz Bełżyc reprezentujący Gminę Bełżyce i Dr.Kovacs Miklos – Burmistrz Barand.

Współpraca pomiędzy miastami partnerskimi odbywać się będzie na płaszczyźnie:

 • współpracy organów samorządowych,
 • przygotowania wspólnych projektów do finansowania w ramach funduszy strukturalnych  UE,
 • współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa, zabytków, zachowania dziedzictwa  kulturowego, tradycji ludowych, rzemiosła ludowego,
 • współpracy w dziedzinie sportu,
 • współpracy  w dziedzinie turystyki, ochrony środowiska,
 • wymiany doświadczeń przedsiębiorców  gospodarujących w zakresie: rzemiosła, handlu, usług itp.

 

Herb Brody, UkrainaBrody, Ukraina
www.brody.lviv.ua

Umowa o partnerstwie podpisana została w dniu 09 czerwca 2007 roku w ramach realizowanego przez Gminę Bełżyce projektu „Partnerstwo bez barier. Spotkania kulturalne i gospodarcze Bełżyce – Brody” z Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska – Białoruś – Ukraina 2004-2006, na który Gmina Bełżyce otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Umowa partnerska obejmuje:

 • Bezpośrednią wymianę kontaktów i doświadczeń w pracy samorządowej.
 • Współpracę miast partnerskich w dziedzinie wymiany wartości kulturalnych i kulturowych poprzez:
  • poznanie polskich i ukraińskich tradycji narodowych,
  • możliwość wymiany wystaw artystycznych, przedstawień teatralnych,
  • wzajemne organizowanie przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem spotkań folklorystycznych, występów nawiązujących do tradycji i przeszłości,
  • wspólne organizowanie imprez sportowych.
 • Współpracę w zakresie oświaty polegającą na bezpośredniej współpracy między szkołami różnego typu w drodze wymiany młodzieży i nauczycieli
 • Współpracę w dziedzinie turystyki poprzez wspierane rozwoju regionalnej turystyki.
 • Współpracę w dziedzinie gospodarki poprzez tworzenie przyjaznego klimatu do rozwoju kontaktów na płaszczyźnie gospodarczej obu miast.

 

Powrót

Aktualności Miasta partnerskie DRUKUJ ZAPISZ

Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania