Jesteś tutaj > Gmina Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna Stopnie alarmowe, stopnie alarmowe CRP

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

Stopnie alarmowe, stopnie alarmowe CRP

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r., poz. 1166), art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 904), Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101) oraz Zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadku niecierpiącym zwłoki - minister do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW mogą wprowadzić, zmienić i odwołać, w drodze zarządzenia, następujące stopnie alarmowe:

Lp.

Nr stopnia alarmowego

Oznaczenie stopnia alarmowego

1.

Pierwszy stopień

alarmowy (ALFA)

Wprowadza się w przypadku uzyskania informacji     o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj     i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia.

2.

Drugi stopień

alarmowy (BRAVO)

Wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

3.

Trzeci stopień

alarmowy (CHARLIE)

Wprowadza się w przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia potwierdzającego cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub sabotażowego godzącego         w bezpieczeństwo RP lub bezpieczeństwo innych państw i stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski, albo w przypadku uzyskania wiarygodnych     i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na terytorium RP bądź którego celem mają być jej obywatele albo instytucje lub infrastruktura, w tym także obywatele polscy przebywający za granicą lub instytucje polskie mieszczące się poza granicami RP.

4.

Czwarty stopień

alarmowy (DELTA)

Wprowadza się w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa RP lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo w przypadku gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP bądź którego celem mają być jej obywatele albo instytucje lub infrastruktura, w tym także obywatele polscy przebywający za granicą lub instytucje polskie mieszczące się poza granicami RP, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

 

W przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

Lp.

Nr stopnia alarmowego

Oznaczenie stopnia alarmowego

1.

Pierwszy stopień

alarmowy CRP (ALFA-CRP)

Adekwatnie do stopnia ALFA

2.

Drugi stopień

alarmowy CRP (BRAVO-CRP)

Adekwatnie do stopnia BRAVO

3.

Trzeci stopień

alarmowy CRP (CHARLIE-CRP)

Adekwatnie do stopnia CHARLIE

4.

Czwarty stopień

alarmowy CRP (DELTA-CRP)

Adekwatnie do stopnia DELTA

Ponadto, powyższe akty prawne określają zadania do realizacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych.


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji