Jesteś tutaj > Gmina Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna Tabela sygnałów alarmowych

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

Tabela sygnałów alarmowych

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

Sposób ogłoszenia alarmów

 

Lp. Rodzaj alarmu

akustyczny system

alarmowy

środki masowego

przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1 Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny - modulowany

dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

Znak żółty w kształcie trójkąta lub

w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2 Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

 

 

 

Komunikaty ostrzegawcze

 

 

Lp.

Rodzaj

komunikatu

akustyczny

system alarmowy

środki masowego

przekazu

akustyczny system

alarmowy

środki masowego

przekazu

1

Uprzedzenie

o zagrożeniu

skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na

terenie ........

około godz...... min....

może nastąpić skażenie

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku .....

(podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie  o zagrożeniu

(podać rodzaj skażenia)

dla

2

Uprzedzenie

o zagrożeniu

zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia

o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj zakażenia)

dla

3

Uprzedzenie

o klęskach

żywiołowych

i zagrożeniu

środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie

postępowania mieszkańców.........

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj klęski)

dla

 

 

Niebezpieczne środki chemiczne

Nazwa substancji: Wodór, H2

Działanie: Łatwo palny, duszący gaz. Zapalny w każdej temp. Lżejszy od powietrza, gromadzi się w górnych partiach pomieszczeń. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem, tlenem, chlorem, bromem i fluorem 
Zalecenia ogólne: Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby, wezwać Straż Pożarną i Policję     
Postępowanie w przypadku uwolnienia: jak powyżej, przy wycieku obszar zagrożony jest wybuchem       
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zapewnić bezruch w pozycji półleżącej lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może spowodować obrzęk płuc. Podać tlen. Chronić przed utratą ciepła.
Skażenie skóry (skroplonym gazem) - zdjąć odzież, zmyć skórę dużą ilością chłodnej wody, podawać tlen przez maskę (jeśli zatruty nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie)
Skażenie oczu płukać oczy dużą ilością chłodnej wody.

 

Nazwa substancji: Chlor, CI2

Działanie: Gaz drażniący i duszący; w zetknięciu z wilgotną powierzchnią błon śluzowych powstaje kwas podchlorawy, chlorowodór, wolne rodniki tlenowe i inne związki chlorowe o silnym działaniu biologicznym. 
Zalecenia ogólne: Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać Straż Pożarną i Policję Postępowanie w przypadku uwolnienia: jak powyżej, przy wycieku obszar jest zagrożony wybuchem.
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zapewnić bezruch w pozycji półleżącej lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może powodować obrzęk płuc. Podać tlen. Chronić przed utratą ciepła. Wezwać lekarza.

 

Nazwa substancji: Cyjanek potasu, KCN

Działanie: Substancja o działaniu duszącym wskutek hamowania oddychania tkankowego powodującego niedotlenienie tkanek, zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego. Działa silnie drażniąco.
Zalecenia ogólne: Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby. Wezwać Straż Pożarną i Policję.
Postępowanie w przypadku uwolnienia: jak powyżej przy wycieku, obszar zagrożony wybuchem
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne -  zapewnić bezruch w pozycji siedzącej lub półleżącej. Chronić przed utratą ciepła. Podawać tlen.

 

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU LUB ZNALEZIENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO W OBIEKCIE

 1. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powiadamiać o tym : 
  Policję - 997, 
  Straż Pożarną  - 998,
 2. Zawiadamiając Policję, należy podać:
  -  treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, 
  -  miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym
  -  numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko
 3. Zlokalizowanych podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać, należy zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.
 4. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki.

 

W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA LUB BUDZĄCEJ PODEJRZENIA ROZSYPANIA SUBSTANCJI NIEZNANEGO POCHODZENIA:

 1. Nie otwierać przesyłki 
 2. Umieścić przesyłkę w worku plastikowym, szczelnie zamknąć 
 3. Rozsypany, nieznany proszek nie zgarniać, nie zdmuchiwać, przykryć podejrzaną substancję
 4. Opuścić pomieszczenie, zamykając drzwi i nie dopuszczać osób postronnych
 5. Niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu
  -  Policję - 997,
  -  Straż Pożarną - 998 i zastosować się do ich wskazówek
 6. Osoby, które zetknęły się bezpośrednio z niebezpieczną substancją, należy poddać zabiegom sanitarnym. 
   

 

BĄDŹ BARDZIEJ BEZPIECZNY

szczegóły znajdziesz na stronie

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

www.mswia.gov.pl

Znajdziesz tu między innymi:

***  informacje i wykaz środków, które pomogą Ci w przygotowaniach na  wypadek większości niebezpiecznych zdarzeń oraz w zaplanowaniu  zabezpieczenia domów i mieszkań.***

Numer bezpłatnej infolinii:

- 0 800 250 250 - pod  tym numerem można zgłaszać wszelkie sygnały mogące świadczyć o  potencjalnym niebezpieczeństwie, można się również dowiedzieć jak  reagować w przypadku takich sytuacji.


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji