Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Zrealizowane projekty Projekt pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku - kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Babinie gm.Bełżyce”

Zrealizowane projekty

Herb Gminy Bełżyce z napisem na granatowym tle

Projekt pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku - kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Babinie gm.Bełżyce”

W dniu 24 sierpnia 2010 r. Gmina Bełżyce podpisała z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego, umowę o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła na miarę XXI wieku – kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Babinie, gm.Bełżyce”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

Cele projektu:

  • zmniejszenie negatywnego wpływu infrastruktury szkolnej na środowisko naturalne oraz poprawa komfortu cieplnego budynku i obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury szkolnej poprzez zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz termomodernizację placówki oświatowej,
  • dostosowanie budynku do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
  • poprawa bezpieczeństwa czynnego i biernego uczniów i innych osób korzystających z infrastruktury budynku,
  • zapobieganie „wykluczeniu cyfrowemu” wśród uczniów i lokalnej społeczności,
  • promocja sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowej – boisko wielofunkcyjne.

Przedmiotem Projektu jest przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Babinie. Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych i ocieplenie stropodachów wentylowanych, nad starą częścią szkoły zaplanowane jest ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym oraz stropodachu wejścia do kotłowni i nad wejściem do szkoły. Ponadto przewidziano wymianę pokrycia dachowego, zewnętrznej stolarki budowlanej oraz instalacji c.o. i odgromowej. Projekt zakłada także wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, instalację czujników przeciwpożarowych czy montaż kolektorów słonecznych. Wokół szkoły przewidziano wymianę nawierzchni placów utwardzonych dojść i dojazdów do budynku, w tym wykonanie parkingu, remont ogrodzenia. Niezbędne jest także wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz instalacji kanalizacyjnej, oraz założenie okablowania strukturalnego. Przy szkole powstanie wielofunkcyjne boisko szkolne, zaś pracownia informatyczno - multimedialna zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz oprogramowanie.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 804 361,14 PLN z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 1 309 629,62 PLN co stanowi 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, natomiast wkład własny Gminy Bełżyce wynosi 327 407,49 PLN czyli 20% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Logotypy unijne

Autor: Joanna Rakuś
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji