Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Baner Odnawialne źródła energii i logotypy unijne

AKTUALNOŚCI

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Bełżyce”

Gmina Bełżyce w dniu 14.06.2016 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Odnawialne źródła energii w gminie Bełżyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W dniu 28.12.2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 404392,35 zł.

 

O PROJEKCIE

Projekt „Odnawialne źródła energii w gminie Bełżyce” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku,  Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu wynosi  4 470 146,60 zł, zaś wartość dofinansowania 3 404 392,35 zł.

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Celem głównym projektu jest poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Bełżyce poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach na terenie gminy. Dzięki temu nastąpi podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie, redukcja wydzielanych do atmosfery gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych: (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2), podniesienie potencjału gminy Bełżyce w zakresie turystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości związane z poprawą jakości środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe projektu:

 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych,
 • ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych wzrost udziału energii cieplnej produkowanej z OZE,
 • zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców,
 • obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
 • spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem,
 • poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, m.in. w sektorze turystyki.

Kluczowym rezultatem projektu będzie poprawiona jakość powietrza na terenie gminy Bełżyce. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu, związane z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. W ramach projektu zamontowane zostaną kolektory słoneczne w 420 gospodarstwach domowych. Projekt przewiduje także wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Instalacja będzie wyposażona w nowoczesną automatykę, z regulatorem pozwalającym na bieżący monitoring funkcjonowania instalacji oraz funkcją zliczania energii dostarczonej przez kolektory w postaci statystyk. Możliwa będzie zdalna obsługa instalacji solarnej i dostęp do statystyk - poprzez portal i narzędzia ICT. Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Bełżyce bezpośrednio uczestniczący w projekcie. Są to bezpośredni użytkownicy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.

Zasięg projektu:

 • województwo: lubelskie,
 • powiat: lubelski,
 • gmina: Bełżyce,
 • miejscowości: Babin, Bełżyce, Chmielnik, Chmielnik Kolonia, Cuple, Jaroszewice, Kierz, Krężnica Okrągła, Malinowszczyzna, Matczyn, Płowizny, Podole, Skrzyniec, Skrzyniec Kolonia, Stare Wierzchowiska, Wierzchowiska Górne, Wierzchowiska Dolne, Wojcieszyn, Wronów, Wymysłówka, Zagórze, Zalesie, Zosin.

MAPA INWESTYCYJNA

Ilość gospodarstw domowych biorących udział w projekcie – 420 szt.

 1. Babin – 30 szt.
 2. Bełżyce – 135 szt.
 3. Chmielnik – 8 szt.
 4. Chmielnik Kolonia – 20 szt.
 5. Cuple – 3 szt.
 6. Jaroszewice  - 25 szt.
 7. Kierz  - 13 szt.
 8. Krężnica Okrągła - 36 szt.
 9. Malinowszczyzna  - 3 szt.
 10. Matczyn  - 18 szt.
 11. Płowizny  - 9 szt.
 12. Podole – 27 szt.
 13. Skrzyniec – 3 szt.
 14. Skrzyniec Kolonia  - 4 szt.
 15. Stare Wierzchowiska  - 10 szt.
 16. Wierzchowiska Górne  - 10 szt.
 17. Wierzchowiska Dolne  - 6 szt.
 18. Wojcieszyn – 18 szt.
 19. Wronów – 15 szt.
 20. Wymysłówka  - 4 szt.
 21. Zagórze – 10 szt.
 22. Zalesie – 5 szt.
 23. Zosin – 8 szt.

INFORMACJA O TECHNOLOGII

Inwestycja polega na kompleksowej dostawie i montażu 420 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 1,96 MW do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Na podstawie danych otrzymanych od przyszłych użytkowników instalacji dobrano 8 zestawów solarnych:

 • Typ 1 – montaż kolektorów na obiekcie (2 szt. kolektorów, zbiornik 200 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 3,1 kW – 65 szt.
 • Typ 2 – montaż kolektorów na gruncie (2 szt. kolektorów, zbiornik 200 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 3,1 kW - 10 szt.
 • Typ 3 – montaż kolektorów na obiekcie (3 szt. kolektorów, zbiornik 300 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 4,67 kW - 255 szt.
 • Typ 4 – montaż kolektorów na gruncie (3 szt. kolektorów, zbiornik 300 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 4,67 kW - 22 szt.
 • Typ 5 – montaż kolektorów na obiekcie (4 szt. kolektorów, zbiornik 400 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 6,23 kW - 53 szt.
 • Typ 6 – montaż kolektorów na gruncie  (4 szt. kolektorów, zbiornik 400 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 6,23 kW - 7 szt.
 • Typ 7 – montaż kolektorów na obiekcie (5 szt. kolektorów, zbiornik 500 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 7,79 kW - 7 szt.
 • Typ 8 – montaż kolektorów na gruncie (5 szt. kolektorów, zbiornik 500 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 7,79 kW - 1 szt.

 

DEFINICJA OZE

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii:

odnawialne źródła energii – to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię  wiatru,  energię  promieniowania  słonecznego, energię  aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów  morskich,  energię  otrzymywaną  z biomasy,   biogazu,   biogazu  rolniczego oraz z biopłynów.

O OZE

W związku z powyższą definicją energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne.

Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

 

KONTAKT

Urząd Miejski w Bełżycach

ul. Lubelska 3

24-200 Bełżyce

 

tel.: 81 517 27 28

fax: 81 440 31 06

e-mail: gmina@belzyce.pl

Godziny pracy w Urzędzie Miejskim: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Logotypy unijne

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji