Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Lepszy start

Lepszy start

Logotypy unijne

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Charakterystyka projektu


Cel projektu:


W Gminie Bełżyce znajduje się 7 szkół podstawowych, w których kształci się w kl. I-III – 359 dzieci (łącznie 183 uczniów i 176 uczennic).

W SP nr 1, która jest największą szkołą, znajduje się 3 kl. I, 2 kl. II i 3 kl. III. W SP nr 1 w kl. I-III kszt. się 100 uczniów i 90 uczennic (190 dz.).

SP nr 2 jest natomiast drugą co do wielkości. Są w niej po jednej kl. I, kl. II i kl. III. W SP nr 2 kszt. się 28 chł. i 32 dz. (60 ucz.).

Mniejsze liczebnie są szkoły położone na terenach wiejskich.

W SP w Babinie w kl. I-III kszt. się 13 chł. i 14 dz. ( 27 ucz.), SP w Wierzchowiskach 12 chł. i 11 dz. (23 ucz.), SP w Matczynie 17 chł. i 10 dz. ( 27 ucz.), SP w Krzu 5 chł. i 8 dz. (13 ucz.) i w SP w Chmielniku 8 chł. i 11 dz. (19 ucz.).

 

We wszystkich ww. szkołach wprowadzone zostały Standardy I, II i III określone w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania…” autorstwa IZ PO KL.


W toku realizacji poszczególnych standardów oraz w wyniku przeprowadzonych w powyższych szkołach i kl. badań, analiz i wywiadów zdiagnozowane zostały poniższe problemy. Do SP nr 1 (kl. I-III) uczęszcza 56 dzieci (32 chł. i 24 dz.) z zaburzeniami umiejętności szkolnych, stanowi to 30% ogółu ucz. Kl. I-III w tej szkole.

Główne zaburzenia w powyższym zakresie dotyczą umiejętności z zakresu edukacji matematycznej i polonistycznej. U 14% procent ucz. tych kl. stwierdzono zagrożenie dysleksją (u 11 dz. i 15 chł.). Ponadto 13% dzieci z kl. I-III w SP nr 1 ma problemy logopedyczne (13 dz. i 12 chł.). Badania bilansowe oraz kontrola medyczna lekarza i pielęgniarki szkolnej wykazała, iż 8 dzieci ma nadwagę, a 13 dzieci ma wady postawy (stopy płasko-koślawe, skrzywienia kręgosłupa).

Problemy z komunikacją społeczną zdiagnozowano u 40 (29 chł. i 11 dz.) uczniów, jednakże ze względu na profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży zajęciami należałoby objąć wszystkich uczniów kl. I-III. Do SP nr 2 (kl. I-III) uczęszcza 15 dzieci (10 chł. i 5 dz.) z zaburzeniami umiejętności szkolnych, stanowi to 27% ogółu uczniów kl. I-III w tej szkole. Zburzenia w zakresie edukacji matematycznej dotyczy 10 dzieci, co stanowi 19 % ogółu uczniów (w tym 6 chł. i 4 dzi.). U 13 uczniów (23%) stwierdzono zagrożenie dysleksją (u 8 chł. i 5 dz.). Ponad 11 % dzieci (6 uczniów ) ma problemy logopedyczne (4 chł. i 2 dz.). W SP w Babinie 7 dzieci (3 chł. i 4 dz.) na problemy logopedyczne (wada wymowy), stanowi to 26 % ogółu uczniów kl. I-III, a 6 uczniów (22%) ma problemy w nauce szkolnej (3 chł. i 3 dz.).

W SP w Wierzchowiskach zdiagnozowano zaburzenia umiejętności szkolnych u 19 dzieci, co stanowi 70 % uczniów kl. I-III. Główne zaburzenia dotyczą umiejętności z zakresu edukacji matematycznej – 37 % dzieci (5 ch. i 5 dz.). Zagrożonych dysleksją jest 33 % uczniów. 11 uczniów ma problemy z zaburzeniami mowy (5 dz. i 6 chł.), co stanowi 40 % uczniów wymagających interwencji logopedy. 20 uczniów kl. I-III ma wady postawy, co stanowi 74 % uczniów (11 dz. I 9 chł.). W SP w Matczynie zdiagnozowano zaburzenia umiejętności szkolnych u wszystkich uczniów kl. I-III (22 uczniów w tym 13 chł. i 9 dz.).

Główne zaburzenia w powyższym zakresie dotyczą umiejętności z zakresu edukacji matematycznej i polonistycznej. U 75 % uczniów tych kl. stwierdzono trudności w czytaniu i pisaniu (6 dz, i 9 chł.), natomiast u 7 dzieci (32%) zdiagnozowano wady postawy (2 dz. i 6 chł.). W SP w Krzu zaburzenia w zakresie edukacji matematycznej dotyczą 10 dzieci, co stanowi 45 % ogółu uczniów (4 chł. i 6 dz.). U 3 uczniów (13%) stwierdzono zagrożenie dysleksją (u 2 chł. i 1 dz.).

Ponadto 23% dzieci (5 ucz.) ma problemy logopedyczne ( 2 ch. I 3 dz.). Do SP w Chmielniku (kl. I-III) uczęszcza 8 dzieci (6 chł. i 1 dz.) z zaburzeniami umiejętności szkolnych, stanowi to 32 % ogółu uczniów kl. I-III. Zaburzenia w zakresie edukacji matematycznej dotyczy 4 dzieci, co stanowi 18 % ogółu uczniów (w tym 3 chł. i 1 dz.). U 3 uczniów – 14 % stwierdzono zagrożenie dysleksją ( 2 chł. i 1 dz.).

Ponadto 36 % dzieci (8 uczniów) ma problemy logopedyczne (6 chł. i 2 dz.). Dzieci z powyższymi problemami potrzebują indywidualnego podejścia, stąd potrzeba zapewnienia mechanizmów, które pozwolą zindywidualizować proces nauczania w we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest G. Bełżyce.


Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z kl. I-III w 7 szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Bełżyce do końca czerwca 2012 r. Do celów szczegółowych projektu należą:

 • zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Bełżyce oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
 • zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Bełżyce aktywizujących metod nauczania;
 • zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 7 szkołach podstawowych Gminy Bełżyce;
 • podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w 7 szkołach podstawowych w Gminie Bełżyce oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

Cel główny oraz cele szczegółowe są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Bełżyce (cel 3, Infrastruktura społeczna, który zakłada rozwój różnych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży) oraz ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w części dotyczącej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ponadto cele projektu są zgodne z celami określonymi w PO KL - indywidualizacja nauczania dziecka w przyszłości zapewni lepszy start w dorosłe życie(społeczne i zawodowe)- i innych dokumentach strategiczno-planistycznych, w szczególności z celami określonymi dla Działania 9.1 PO KL. Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL 2007-2013, Planem Działania dla Priorytetu IX na rok 2010,Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego.


Projekt odnosi się do zagadnień horyzontalnych i jest zgodny z politykami wspólnotowymi: równych szans, koncepcją zrównoważonego rozwoju, rozwoju lokalnego, prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym z ustawą Pzp.Grupy docelowe:


Projektem objęte będą wszyscy uczniowie i uczennice kl. I-III szkół podstawowych w G. Bełżyce (do projektu przystąpiły wszystkie szkoły – 100 % - dla których organem prowadzącym jest gmina Bełżyce – spełnione kryterium dostępu), a zatem 359 dzieci(183 uczniów i 176 uczennic). W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W szczególności będą to:

 • 93 ucz. (49 chł. i 44 dz.) u których zdiagnozowano specyf. trudn. w czytaniu i pisaniu w tym zagrożone dysleksją,
 • 80 ucz. (39chł. i 41 dz.) którzy mają trudn. w zdobywaniu umiejętności mat.,
 • 74 ucz. (39 chł. i 35 dz.) z zaburzeniami roz. mowy,
 • 48 ucz. (25 chł. i 23 dz.) u których stwierdzono wadę postawy,
 • 8 uczn. (4 chł. i 4 dz.) wymagających zajęć terapeutycznych (rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych).
 • 190 ucz. (100 chł. I 90 dz.) - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.


Sprostanie wyzwaniom, jakie niesie realizacja podstawy programowej wobec wszystkich uczniów, wymaga również wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem szczególnie uzdolnionym. Praca ta wymaga dostosowania treści, metod i środków nauczania w celu realizacji zajęć rozwijających zdolności, umiejętności i zainteresowania uczniów na zajęciach dodatkowych, wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. W szczególności będą to:

 • 127 (65 chł. i 62dz.) ucz. szczególnie uzdolnionych pod względem nauk mat.
 • 13 ucz. (6 chł. i 7 dz.) będzie uczestniczyło w zajęciach rozwijających zdolności jęz. - j. angielski
 • 9 ucz. (5 chł. i 4 dz.) będzie uczestniczyło w zajęciach rozwijających zdolności jęz. - j. niemiecki
 • 20 ucz. (9 chł. i 11 dz.) będzie uczestniczyło w zajęciach rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie
 • 7 ucz. (3 chł. i 4 dz.) będzie uczestniczyło w zajęciach rozwijających zdolności plastyczne.


Działania:


W ramach projektu będą realizowane poniższe działania:


Działanie nr 1. (Zad. 2,4,6,8,10,12,14) Wyposażenia w materiały dydaktyczne sal, w których prowadzone są zajęcia z uczniami i uczennicami kl. I-III wszystkich 7 szkół podstawowych. Wyposażenie będzie zgodne z potrzebami uczniów i uczennic powyższych szkół. Poprzez realizację tego dziania osiągnięty zostanie Standard nr IV opisany w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych…”
Działanie nr 2. Wszystkie szkoły w Gminie Bełżyce realizują zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, na podstawie opracowanych przez zespoły nauczycieli 7 naszych szkół programów indywidualizacji. W SP nr 1(Zad. 1) realizowane będą następujące zajęcia:

 • dla dzieci ze spec. trudn. w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji -(32 uczniów– 240 godz. (8gr. x 30godz). Zajęcia prowadzone będą w ramach art. 42 KN przez nauczyciela wychowawcę ;
 • dla dzieci z trudn. w zdobywaniu umiejętności mat. -24 ucz.– 240 godz. (8gr. x 30godz). art. 42 KN;
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy -25 uczniów– 150 godz. zajęć (5gr. x 30godz). Zajęcia prowadzone będą w ramach zakupu usługi edukacyjnej przez nauczyciela specjalistę;
 • z gimnastyki korekcyjnej -21 ucz.– 90 godz. (3gr. x 30godz). Zakup usługi eduk.;
 • specjalistyczne terapeutyczne (rewalidacja, korekcyjno-kompensacyjne) - 8 ucz.– 150 godz. (5gr. x 30godz). Zakup usługi eduk.;
 • socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej 190 ucz.– 180 godz. (6gr. X 30godz). Zakup usługi eduk. Program wychowawczo - profilaktyczny "Spójrz Inaczej" stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Program uczy je rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach.
 • rozw. zainteresowania ucz. szczególnie uzdolnionych w umiejętnościach mat. – Mały obserwator przyrody- 45 ucz.– 90 godz. (3gr. x 30godz.). art. 42 KN;
  rozw. zainteresowania ucz. szczególnie uzdolnionych w umiejętnościach mat. – Akademia zabaw i gier logicznych- 45 ucz.– 90 godz. (3gr. x 30godz.). art. 42 KN;


W SP nr 2 (Zad.3) zajęcia:


•    dla dzieci ze specyf. trudn. w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji -13 ucz. – 30 godz. Zakup usługi eduk.;
•    dla dzieci z trudn. w zdobywaniu umiejętności mat. -10 ucz.– 30 godz. Zakup usługi eduk.;
•    logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 6 ucz.– 30 godz. Zakup usługi eduk.;
•    rozw. zainteresowania ucz. szczególnie uzdolnionych w umiejętnościach mat.-14 ucz.– 30 godz. Zakup usługi eduk.;
•    rozw. zainteresowania ucz. szczególnie uzdolnionych polonistycznie -15 ucz– 30 godz. Zakupu usługi eduk.;


W SP w Babinie (Zad. 5) zajęcia:

 • dla dzieci ze specyf. trudn. w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji -6 ucz.– 30 godz. art. 42 KN;
 • dla dzieci z trudn. w zdobywaniu umiejętności mat. -6 ucz.– 30 godz. art. 42 KN;
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 7 ucz.– 30 godz. Zakupu usługi eduk.;
 • rozwijające zainteresowania ucz. szczególnie uzdolnionych j. niemiecki -9 ucz.– 30 godz. Zakup usługi eduk.;


W SP w Wierzchowiskach (Zad. 7) zajęcia:

 • dla dzieci ze specyf. trudn. w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji -9 ucz. – 60 godz. (2 gr. x 30 godz.). art. 42 KN;
 • dla dzieci z trudn. w zdobywaniu umiejętności mat. - 10 ucz.– 30 godz. art. 42 KN;
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 11 ucz. – 60 godz.(2 gr. x 30 godz.). Zakupu usługi eduk.;
 • z gimnastyki korekcyjnej -20 ucz.– 60 godz. (2gr. x 30godz). art. 42 KN; -rozw. zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w umiejętnościach matematycznych – 13 ucz.– 30 godz. art.42 KN;
 • rozw. zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – j. angielski -13 ucz.– 30 godz. art. 42 KN;

W SP Matczynie (Zad. 9) zajęcia:
 • dla dzieci ze specyf. trudn. w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji -15 ucz. – 72 godz. (2gr. x 36godz).art. 42 KN ;
 • dla dzieci z trudn. w zdobywaniu umiejętności mat. - 16 ucz. - 72 godz. (2gr. x 36godz). art. 42 KN ;
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 12 ucz – 90 godz. (3 gr. x 30 godz.). Zakup usługi eduk.;
 • z gimnastyki korekcyjnej - 7 ucz.– 36 godz. art. 42 KN;


W SP w Krzu (Zad. 11) zajęcia:

 • dla dzieci ze specyf. trudn. w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji -10 ucz. – 30 godz. Zakup usługi eduk.;
 • dla dzieci z trudn. w zdobywaniu umiejętności mat. -10 ucz– 30 godz. Zakup usługi eduk.;
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 5 ucz.– 30 godz. Zakup usługi eduk.;
 • rozw. zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w umiejętnościach matematycznych – 5 ucz.– 30 godz. Zakup usługi eduk.;
 • rozw. zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie -5 ucz.– 30 godz. Zakup usługi eduk.;


W SP w Chmielniku (Zad. 13) zajęcia:

 • dla dzieci ze specyf. trudn. w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji -8 ucz. – 30 godz. Zakup usługi eduk.;
 • dla dzieci z trudn. w zdobywaniu umiejętności mat. -4 ucz.– 30 godz. Zakup usługi eduk.
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 8 ucz.– 30 godz. Zakupu usługi eduk.;
 • rozw. zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie -7 uczniów– 30 godz. zakup usługi eduk.;
 • rozw. zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych mat -5 uczniów– 30 godz. zakup usługi eduk.;

Powyższe działania stanowią realizację Standardu V określonego w ww. „Zasadach..”.Działanie nr 3. Zarządzanie i obsługa projektu (zad.15), których będzie dokonywał koordynator projektu wraz z asystentem. Działanie obejmuje zarządzanie projektem, opracowanie wniosku o płatność itp.


Rezultaty i produkty:


Produkty projektu: 1614 godz. zajęć specjalistycznych dla dzieci u których zdiagnozowano określone problemy, 330 godz. zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.


Rezultaty twarde:

 • u 75 ucz. (49 chł. i 35 dz.) nastąpi poprawa płynnego pisania i czytania w wyniku ukończenia udziału w zaj. dla dzieci ze specyf. trudn. w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
 • u 64 ucz. (31 chł. i 33 dz.) nastąpi wzrost wiedzy mat. w wyniku ukończenia udziału w zaj. dla dzieci z trudn. w zdobywaniu umiejętności mat.,
 • u 110 ucz. (56 chł. i 54 dz.) nastąpi wzrost wiedzy mat.w wyniku ukończenia udziału w zaj. rozw. zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w umiejętnościach mat.
 • u 18 ucz. (8 chł. i 10 dz.) nastąpi wzrost wiedzy z zakresu j. polskiego w wyniku ukończenia udziału w zaj. rozw. zainteresowania ucz. szczególnie uzdolnionych lingwistycznie.
 • u 12 ucz. (6 chł. i 6 dz.) nastąpił wzrost wiedzy z zakresu j. angielskiego w wyniku ukończenia udziału w zaj. rozw. zainteresowania ucz. szczególnie uzdolnionych lingwistycznie.
 • u 8 ucz. (4 chł. i 4 dz.), u których nastąpił wzrost wiedzy z zakresu j. niemieckiego w wyniku ukończenia udziału w zaj. rozw. zainteresowania ucz. szczególnie uzdolnionych lingwistycznie. -korekta wad wymowy u 67 ucz. (35 chł. i 31 dz.) -objętych opieką logopedy.


Rezultaty miękkie:
 • u 75 ucz. (49 chł. i 35 dz.) nastąpi wzrost umiejętności prawidłowego czytania i pisania w wyniku ukończenia udziału w zaj. dla dzieci ze specyf. trudn. w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
 • u 64 ucz. (31 chł. i 33 dz.) nastąpi wzrost umiejętności logicznego myślenia w wyniku ukończenia udziału zaj. dla dzieci z trudn. w zdobywaniu umiejętności mat.
 • u 67 ucz. (35 chł. i 31 dz.) nastąpi wzrost umiejętności prawidłowej wymowy w wyniku ukończenia udziału w zaj. logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy.
 • u 40 ucz. (29 chł. i 11 dz.) nastąpi wzrost umiejętności w zakresie np. precyzyjnego i jasnego wyrażania swoich myśli i uczuć; radzenia sobie z agresją w wyniku ukończenia udziału w zajęciach socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
 • u 38 ucz. (20 chł. i 18 dz.) nastąpi wzrost umiejętności w zakresie przyjmowania prawidłowej/skorygowanej postawy w wyniku ukończenia udziału w zaj. gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.
 • u 48 ucz. ( 25chł. i 23 dz.) nastąpi wzrost umiejętności w zakresie samooceny, samokontroli i korekcji postawy w wyniku ukończenia udziału w zaj. gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.
 • 8 ucz. (4 chł. i 4 dz.), u których nastąpiło usprawnianie funkcji, które 1eżą u podstaw czytania i pisania w wyniku ukończenia udziału w specjalistycznych zajęć terapeutycznych (rewalidacja, korekcyjno-kompenascyjnych).
 • 110 ucz. (56 chł. i 54 dz.), u których nastąpił wzrost umiejętności matematycznych w wyniku ukończenia udziału w zaj. rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych pod względem nauk mat.
 • wzrost świadomości rodziców 80 % uczniów i uczennic objętych wsparciem w szkołach G.Bełżyce, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Rezultaty mierzone będą za pomocą ankiet, wywiadów i testów kompetencyjnych. Odpowiedzialne za pomiar będą zespoły nauczycieli powołane w każdej ze szkół (standard I). Wartość dodana proj. dot. wspierania dotychczasowej działalności szkół z terenu G. Bełżyce, która bez wsparcia środków z EFS była by poważnie ograniczona lub przesunięta w czasie. Trwałość projektu - zakupione materiały dydaktyczne będą służyć w przyszłości w procesie dydaktycznym wypracowanym w ramach proj.

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji