Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Zrealizowane projekty Projekt pn. „Poprawa i uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzeki Krężniczanki”

Zrealizowane projekty

Herb Gminy Bełżyce z napisem na granatowym tle

Projekt pn. „Poprawa i uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzeki Krężniczanki”

Logotypy unijne
 
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

„Poprawa i uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzeki Krężniczanki”


Opis i cele projektu:

Niewystarczający poziom skanalizowania i zwodociągowania terenu gminy Bełżyce jest przyczyną wielu zagrożeń dla środowiska naturalnego, które wynikają z niekontrolowanego zrzutu ścieków. Na terenie nieskanalizowanym zdarzają się przypadki, kiedy to ścieki surowe odprowadzane są do środowiska bez ich uprzedniego oczyszczenia (w tym wypompowywanie szamb na teren pól uprawnych). Sieć kanalizacyjna, długości 11 km, obejmuje jedynie część miasta Bełżyce, natomiast obszary wiejskie, w tym Krężnica Okrągła, są pozbawione zbiorczej kanalizacji sanitarnej (wyjątkiem jest osiedle komunalne w Babinie). Poziom rozwoju sieci wodociągowej w Gminie Bełżyce jest zdecydowanie niższy od analogicznego wskaźnika dla powiatu lubelskiego i województwa lubelskiego. Nieco lepiej, na tle reszty powiatu lubelskiego, prezentuje się w Gminie Bełżyce stopień zaawansowania rozwoju sieci kanalizacyjnej, trzykrotnie wyższy niż w przypadku powiatu ogółem. Mimo to dostrzegalna jest jednak spora dysproporcja rozwoju sieci w Gminie, w stosunku do średniej dla województwa lubelskiego. Większość mieszkańców Gminy, którzy nie dysponują przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, korzysta ze zbiorników bezodpływowych – szamb. Stan techniczny części z nich jest zły lub niezadowalający. Niektóre z wykorzystywanych zbiorników nie posiadają dna, stąd ich szczelność jest wysoce zawodna. Najlepszym możliwym rozwiązaniem jest przyłączenie mieszkańców do gminnej sieci kanalizacyjnej i likwidacja nieszczelnych szamb. Tolerowanie istniejącego stanu rzeczy powodować będzie ustawiczne zanieczyszczanie wód podziemnych i powierzchniowych, w tym rzeki Krężniczanki.

Aktualny dobowy przepływ istniejącej oczyszczalni waha się w granicach 800 m³/d. Pracuje jeden (stary) rów biologiczny wymagający natychmiastowego remontu. Obecna średnia dobowa przepustowość oczyszczalni (z uwzględnieniem nie działającego rowu biologicznego) wynosi 1500 m³/d. Drugi (nowy) rów biologiczny, wg ekspertyzy wykonanej w 1998 roku przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STRUCTUM" w Lublinie wykazuje wady konstrukcyjne i materiałowe. Z tego powodu, jak również z powodu wielkości przepływu rów ten wyłączony jest z eksploatacji. Zidentyfikowane problemy, do których rozwiązania zrealizowany projekt przyczyni się bezpośrednio i pośrednio to przede wszystkim:

 • słabe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną w gminie: konieczna jest budowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
 • niewystarczający poziom skanalizowania i zwodociągowania gminy,
 • zły stan techniczny istniejącej oczyszczalni ścieków,
 • zanieczyszczenie środowiska, w szczególności gleby i wód gruntowych.

Projekt wpisuje się w priorytet 3 Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 „Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego” cel 3.2 „Zachowanie i wzmacnianie różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej Lubelszczyzny”.

Cel obejmuje poprawę jakości wód (w tym: poprzez budowę i modernizację oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych, wsparcie powstawania przydomowych oczyszczalni ścieków, ochrona przed zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych) oraz celu 3.4: „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”. Projekt spełnia również założenia „Planu Ochrony Środowiska dla Województwa Lubelskiego”. Projekt mieści się również w celach Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 priorytet 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej punkt E Infrastruktura ochrony środowiska. Istnieje zbieżność z celami Strategii Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2007-2015 oraz celami Strategii Rozwoju Gminy Bełżyce.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, mająca na celu odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych oraz doprowadzenie wody bieżącej z i do gospodarstw domowych położonych w miejscowości Bełżyce ul. Kościuszki, Wzgórze, Kopernika i Krężnicy Okrągłej. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej w Bełżycach oczyszczalni ścieków, której modernizacja i rozbudowa jest elementem niniejszego projektu

W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego wykonane zostaną przyłącza wodociągowe do poszczególnych gospodarstw zakończone wodomierzem i punktem czerpalnym lub połączeniem z istniejącą instalacją Przepompownie zostaną wykonane i zmontowane w całości jako kompletne urządzenia przez producenta. Obudowy pompowni stanowiące jednocześnie zbiornik ścieków wykonane będą z gotowych elementów polimerobetonowych i wyposażone będą w niezbędną automatykę.

Proponowany zakres modernizacji oczyszczalni zakłada uzyskanie w pełni nowoczesnego obiektu przy możliwie minimalnych nakładach finansowych oraz maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów oraz pełną automatyzacje pracy oczyszczalni.

Przewidziano następujące prace modernizacyjne:

 • budowa pomieszczenia dla kraty Hubera i piaskownika pionowego,
 • przebudowa rowu biologicznego,
 • przebudowa pompowni ścieków surowych,
 • remont dróg wewnętrznych,
 • budowa komory pomiarowej,
 • instalacja prasy taśmowej,
 • stacja zlewna,
 • automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa,
 • modernizacja osadnika wtórnego,
 • instalacja elektryczna,
 • rurociągi międzyobiektowe.

W wyniku modernizacji obiektu zwiększeniu ulegnie średnia dobowa przepustowość oczyszczalni - z 1500 do 1700 m3/d. Modernizacja oczyszczalni ścieków będzie realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy. Produktami projektu będą:

 • dwa bezpośrednio utworzone nowe miejsca pracy
 • wybudowana sieć wodociągowa o dł. 17,08 km,
 • wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 32,96 km,
 • wybudowane przepompownie ścieków – 6 szt.,
 • zmodernizowana oczyszczalnia ścieków – 1 szt.,
 • wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków – z 1500 m3/dobę do 1700 m3/dobę.

Cele i efekty społeczno-gospodarcze projektu.

Celem projektu jest poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez ograniczanie zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów. Z punktu widzenia społecznego niezwykle istotna jest poprawa poziomu społecznego i gospodarczego gminy oraz stanu środowiska naturalnego.

Do celów bezpośrednich Projektu należy natomiast zaliczyć:

 • zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, w wyniku jej modernizacji,
 • poprawa jakości wody rzeki Bystrzycy - ochrona zdrowa m. Lublina,
 • dostosowanie stanu infrastruktury technicznej do potrzeb użytkowników,
 • ograniczenie niekontrolowanego poboru wód na skutek wykorzystywania ujęć lokalnych,
 • ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków sanitarnych do odbiorników,
 • zapewnienie ciągłego dostępu do wody pitnej o odpowiednich parametrach jakościowych dla osób przebywających w miejscowości Bełżyce,
 • poprawa warunków życia mieszkańców.

Rezultatem projektu będzie:

 • przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - 2 szt. w 2013 roku.
 • liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej będącej przedmiotem projektu – wzrost z 6873 w 2009 roku do 8425 osób w 2013 roku.
 • liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem projektu – wzrost z 5222 w 2009 r., do 6918 osób w 2013 r.
 • liczba osób obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków – wzrost z 5222 w 2009 r., do 6918 osób w 2013 roku.

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans w odniesieniu do wyrównywania dysproporcji między obszarami miejskimi i wiejskimi w zakresie wyposażenia w niezbędną infrastrukturę techniczną. Inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy warunków życia mieszkańców gminy Bełżyce oraz poprawy jakości środowiska. Gmina stanie się również atrakcyjniejsza dla inwestorów, którzy chętniej lokują swój kapitał w regionie, który posiada kanalizację sanitarną. Tym samym realizacja projektu przyczyni się pośrednio do zmniejszenia ubóstwa, wpływ na to ma potencjalne zwiększenie liczby funkcjonujących na terenie gminy przedsiębiorstw i wynikające z tego zmniejszenie poziomu bezrobocia, jako czynnika mającego znaczący wpływ na kondycję ekonomiczną społeczeństwa.

Jednym z efektów modernizacji oczyszczalni będzie znaczna poprawa gospodarki osadowej, poprzez wyposażenie obiektu w prasę taśmową do odwadniania osadów, umieszczoną w istniejącym budynku po jego adaptacji oraz instalację do wapnowania osadów. Do budynku dobudowana będzie również wiata dla pojazdu odbierającego odwodniony osad. Zaproponowany proces biologiczny gwarantuje wysoką stabilizację osadów nadmiernych, co likwiduje uciążliwość zapachową odwodnionych osadów. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków pozostanie rzeka Krężniczanka, należąca do zlewni rzeki Bystrzyca. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przyłączenie nowych użytkowników, wiążące się z likwidacją uciążliwych dla środowiska szamb wpłynie pozytywnie na jakość i czystość biologiczną odbiornika ściekowego.

Wartość projektu to blisko 11 300 000,00zł

 

 

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji